Къырым сакинлери ким ярымаданынъ янъы тимсали ола бильгенини музакере этелер. Шимдилик къызгъын музакерелер виртуаль шекильде интернетте алып барыла. Эсас ерни алгъанлардан бири бугуньки куньге Ватник адлы мышыкъ ала, оны языджы Сергей Юхин тевсие этти, деп, хабер эте «Примечания» серлевалы ерли нешир.

Набережная Ялты
КъДж туризм назирлиги: ярымадада раатланув Туркиеден эки кере уджуз

Эвель къырымлылар КъДж курорт ве туризм назири тимсаль оларакъ тевсие эткен Къызыл китапкъа кирсетильген Крымница адлы куница (белодушка) айванчыкъны тенкъид эттилер. Бу тимсальни назирнинъ эмири боюнджа эки уста ишлеп чыкъардылар.

«Куница Къырым тимсали олмаз! О хырсызгъ ошай ве гизли. Куница ич те келишмей. Сансан онъа бакъкъанда гузельдже», — деп, язалар ичтимаий агъларнынъ къулланыджылары.

Ватник адлы мышынъ, Сергей Юхин айткъанына коре, энъ келишкен вариант ола биле.

«Мышычыкъларны эр кес севе; Балыкълава, Коктебель, Алушта ве дигер шеэрлернинъ  арсыз мышыкълар эписи туристлерге белли; мышыкъ  "Къырым баарининъ тимсаллеринден" бири олды; Ватник — мышыкъ ичюн нормаль ад; муляйим мышыкъны усталар да енгиль тикерлер — бу Куницынны тикмек дегиль», — деп, анълатты языджы.

Къырым алтыны. Къара денъиз тюбюнде УВДж девири хазинесинени тапылды
Къырым алтыны. Къара денъиз тюбюнде УВДж девири хазинесинени тапылды

Тевсие мемурларнынъ креативине джевап олды, ве, муэллиф айткъанына коре, мышыкъ тесадюфен уйдурылгъан эди.

«Меним фикикримдже, мышыкъ — бу тамам эр кезни больген дегиль де, аксине, бирлештире бильген тимсаль, о халкъ арасында рагъбетли  ола биле ве энъ эсасы икътисадий джеэттен мувафакъиетли, оны хатыра багъшышларнынъ эписи чешитлеринде сатмакъ мумкюн олур: футболкаларда, магнитчиклерде, эйкельчик я да ресимлерде. Бутюн дюнья мышычыкъларны севе, бу белли ве позитив образдыр», — дей Сергей Юхин.

Айвангъа Ватник адыны бермек ичюн исе, языджынынъ сёзлерине коре, бир къач себеп бар.

© РИА Новости, Т. Литвиненко
Къырымнынъ янъы тимсали оларакъ Ватник мышыкъы тевсие эттилер

«Ватник адыны исе мен тевсие эткеним, бу онынъ ватанперверлигини ве къырымлы олгъаныны къайд этмектир. Биз мында эпимиз ватниклермиз, шу джумледен мышыкълар да. Украиндан биз эр вакъыт айырыджа кезе эдик. <…> Сёз сырасы, "Къырым баарининъ"тимсаллеринден бири мышыкъ олды, о,"незакетлине" эндиден сонъ "кiт" олмагъаны ичюн тешеккюрлер бильдирди», — деп, анълата о.

Къызыл дипломлар ве эки метрлик сач: Алия Къырым Рапунцели олды

Ярымада тимсали оларакъ эм де Марта балкъуртны сечмек мумкюн (март айында кечирильген референдумны эбедийлештирмек ичюн); къыргъый, юнус балыгъы, къонъыз, сколопендра, чагъала ве дигер айванлар да бу сырагъа кирелер. «Энъ барышыкъсевер айван — юнус балыгъы. Файда кетиргенлерден бири — балкъырт. Магърур къыргъыйлар-шаинлер акъта не ичюн унутамыз?», — ичтимаий агъларнынъ къулланыджыларындан бири бойле язды.

Лякин Къырым сакинлери шимдилик тамам Ватникни сечелер, истимаий агъларда исе энди мышыкъны огге чыкъармакъ ичюн акция башлана.

Майыснынъ 26-да Акъмесджитте хатыра багъшышлар саткъан биринджи тюкян ачылды, анда тевсие этильген маллардан бири юкъарыда анъылгъан куница олды.