Курорт алым Къырымда бу сене топланмайджакъ, деп, бильдирди джумхуриетнинъ курорт ве туризм назири Сергей Стрельбицкий джума куню, мартнынъ 17-де, Самара виляети ве Къырым джумхуриети арасында экитарафлама мунасебетлер инкишаф меселеси боюнджа Самара шеэринде кечкен топлашувда.  

Керекли весикъалар, онынъ сёзлерине коре,  даа энди азырлана, ве оны бу сене кирсетилювини беклемек керек дегиль.

«Занымджа, бу сене курорт алым олмайджакъ, даа весикъалар къабул этильмеди, олар даа азырлана. Бундан гъайры, бу меселе боюнджа сонъки топлашув  косьтере ки, тамам регионлар эм алым колемини, эм де онынъ эсас механизмлерини бельгилейджеклер. Бу курорт алымдан къоркъмакъ керек дегиль, фиятлар котерилювинден къоркъмакъ керек», — «Интерфакс» Сергей Стрельбицкийнинъ сёзлерини алынма шекилинде бере.

Наталья Поклонская: Къырым ят олгъанына Киев алышмакъ керек
Наталья Поклонская: Къырым ят олгъанына Киев алышмакъ керек

Буннен бирге, назирнинъ фикирине коре, алым кирсетилювинден дегиль де, ярымадада фиятлар котерилювинден къоркъмалы. Эм де, назир айткъанына коре, эписи категориялар ерлештирилюви боюнджа тевсиелер бар — шахсий квартиралардан беш йылдызлы мусафирхане номерлергедже. Бойлеликнен, Къырымда бир одалы квартира, мемурнинъ малюматына коре, орта дереджеде 1,5 бинъ рублени, учь йылдызлы мусафирханеде номер исе — 5 бинъ рублени тутаджакъ.

«Эгер дигер регионлар тевсие эткен фиятлар иле къыясласакъ, биз башкъалар ичюн ракъип ола билемиз», — деди о.