Русие туроператорлар бирлешмесинде июнь айына энъ уджуз турлар рейтингини тиздилер. Рейтингнинъ лидери Русиенинъ дженюби – Анапа ве Къырым олдылар, анда эки адам ичюн Москвадан эки тарафкъа учув иле  бир афталыкъ раатланувнынъ фияты тахминен 20-22 бинъ рублени тешкиль эте (аш-сувсыз).

Учюнджи ерге Сочи чыкъты, анда косьтергич 28 бинъ рубле (аш-сувсыз). Бу акъта АТОР сайтында хабер этиле.

Четэльде раатланув исе фиятлар арткъаныны косьтерип башлады.  Бойлеликнен, июньнинъ сонъунда бу сененинъ лидерлери арасында булунгъан язлыкъ ёнелишке – Туркиеге, орта фиятлар 18 % котерильди. Башкъа ёнелишлер де артта къалмады  – Булгъаристангъа орта фиятлар 28%, Черногориягъа – 22%, Италиягъа – 30%, 10% –Кипрге. Таиланд турларына да орта фиятлар  июньнинъ сонъуна  21% къоштылар.

Язнынъ биринджи куню Къырым ёлбашчысы Сергей Аксенов кутьлевий малюмат васталарына хабер этти ки, джумхуриет акимиети раатлангъанларнынъ сайысы арткъаныны козете. Бойлеликнен, беш ай девамында Къырымда  1 148,4 бинъ турист булунды. «Бу кечкен сененинъ тамам бойле девинине нисбетен тахминен 28% арткъач», – деп. къайд этти Аксенов.