«Семья года» адлы экинджи умумрусие конкурс гъалиплерининъ иштираги иле тантаналы тедбирлер Москвада ноябрьнинъ 23 ве 24 куньлери олып кечеджек. Такъдирленюв мерасимине бутюн Русиеден 85 къоранта келеджек, бу беш номинациядаки мукяфатларнынъ лауреатлары — «Чокъ балалы къоранта», «Яш къоранта», «Койлю къоранта», «Къоранта — аньанелер хазинеси», «Русиенинъ алтын къорантасы».
Тедбирлер келеджек джума акъшамы куню «Измайлово» концерт салонында «Келинъиз, къорнаталырымызнен достлашайыкъ» адлы байрам иле башланаджакъ, анда гъалип чыкъкъан къоранталарнынъ бир-бири иле танышмагъа ве концерт программада озь истидатларыны нумайыш этмеге микянлары оладжакъ.

«Байрам черчивесинде балалар ярышы откериледжек, анда къоранта башлары афоризмлер бильгилери боюнджа ярышлашаджакълар. Аналар конкурсы да оладжакъ, олар русие халкъларынынъ чешит тиллеринде айненилер бейитлерини иджра этеджеклер», — деп, хабер этелер тешкилятчылар.
«Семья года — 2017» конкурсынынъ тантаналы такъдирленюви де Измайловода экинджи куню кечеджек. Мерасимде эмек ве ичтимаий къорув назири Максим Топилин иштирак этеджеги беклениле. Бундан гъайры Москва шеэрининъ башы Сергей Собянин, бала укъукълары боюнджа векялетли инсан Анна Кузнецова ве дигер девлет ве джемиет эрбаблары давет этильди.

«Программада эстрада йылдызлары ве нам къазангъан медениет ве санат эрбаплары чыкъышта булунаджакълар. Оларнынъ арасында Валерия, Марк Тишман, Владимир Девятов, Сергей Жуков, Олег ве Родион Газмановлар, Евгений Маргулис, Алексей Кортнев, "Иван Купала", "Баян микс" ве «Акапелла экспресс» такъымлары, бундан гъайры давуллар шоусы — аудиовизуаль перформанс тешкиль олунаджакъ», — деп, языла месаджда.

Бу акъшамны Владимир Березин ве Светлана Зейналова алып бараджакълар. Мерасим ОТР телеканалында декабрьнинъ 3-де косьтериледжек.

«Шимдилик исе къоранталар ёлгъа азырланалар, "Я — родитель" порталында "Готовимся к поездке!" деген конкурс кете. Анда къоранталар Москвагъа насыл азырлагъанлары акъта меракълы фотоларны ве шиирлерни ерлештирелер», — деп, хабер эттилер тешкилятчылар.

Эр йыл кечирильген «Семья года» адлы конкурсны агъыр вазиетте булунгъан балаларгъа дестек фонды ве РФ эмек ве ичтимаий къорув назирлиги тешкиль эте.