Русие халкъларынынъ бирдемлиги, миллетлерара мунасебетлер пекитилюви ве эйилештирилюви акъта Москва — Акъмесджит — Къазан шеэрлери арасында видеокопюр шекилинде кечкен матбуат-конференцияла сёз юрьсетильди. Тедбир бугунь, ноябрьнинъ 3-де, «Россия сегодня» ХИА матбуат-меркезинде кечирильди.

Тедбир Халкълар бирдемлиги кунюне багъышланды.
Бу умумхалкъ байрам Русиеде 2005 сенеден берли къайд этиле, яни бу сене русиелилер Халкълар бирдемлиги кунюни он экинджи кере къаршылайлар. Къырым ичюн бу байрам даа яштыр, мында оны дёрт йылдан берли къайд этелер.
Видеокопюр кетишатында Русиенинъ миллий джемиетлер ве аньаневий кофессияларынынъ лидерлери не чыкъышта булунмакъ имкяны берильди. Олар чешит севиедеки девлет институтлары иле ишбирлик акъта, чешит сааларда озьара берабер иш туткъанлары акъта, оларнынъ федераль огругларында ишлер насыл олгъаны акъта тариф эттилер.

Русие халкълары ассмаблеясынынъ реис муавини Евгения Абрамовна Михалева биринджи оларакъ эписи топлангъанларны келеджек байрамнен хайырлады, барышыкъ ве бирлик тиледи.
О къайд этти ки, тамам бу байрам арфесинде Русие халкъларынынъ бирлиги не къадар муим олгъаны ис этиле. Бирдемликке ынтылувлар, миллетлерара барышыкъ пекитилюви «тек мутехассысларнынъ ишинен багълы, ве бу тек мемурлар дегиль». Ассамблеянынъ иши акъта тариф этереки, Евгения Михалева миллетлерара мунасебетлер саасында Русие халкълар ассамблеясы огюнде яратылгъан Ресурс меркезнинъ ишини анъды.

Татарстан халкълары достлукъ эвининъ мудири Ирек Шарипов меракълы малюмат берди: Татарстанда 216 миллий-медений мухтариет бар, анда 33 халкъ яшай, Татарстан халкъларынынъ Ассамблеясы бар, онынъ 14 филиалы, 8 Халкълар достлукъ эви чалышмакъта. О эм де къайд этти ки, джемиет чокъ миллетли ве чокъ конфессиялы, анда девлет миллий сиясети амельге кечириле. Бундан гъайры татар тили огренилюви меселеси котерильди.
Татарстан Джумхуриети муфтисининъ меслеатчысы Булат Мубараков айырыджа «байрам бойле адлангъанынынъ актуаллигини» къайд этти. Тамам бу бизлерге эдждатларымыз акъта, бизим екяне къыйметлеримиз акъта хатырлата. Муфтий меслеатчысы эр кезнинъ дикъкъатыны самимийлик ве фанатизм бир-бирине къаршы олгъанына джельп этти.

Къырым джумхуриет къырымтатарлар региональ миллий-медений мухтраитининъ реиси Эйваз Умеров миллетлерара мунасебетлер — бу тек мемурларнынъ иши дегиль, бу джемаатнынъ буюк ишидир деген фикирнен разы. Халкълар бирдемлиги куню — къырымлылар ичюн пек муим байрамдыр, бундан эвель «девамлы вакъыт биз бойле сыджакъ мунасебет дуйгъанымыз ёкъ».

Видеокопюр иштиракчилери догъру къайд эткенлери коре, «рухий бенъзевлер», яни бизни больген дегиль де, бирлештирген джеэтлерни араштырмакъ керек. Русие халкълары бирлер, онынъ ичюн енъильмезлер.