HeadHunter адлы рекрутинг порталы сорав кетишатында шимдики икътисадий бухран шараитинде насыл сааларнынъ векиллери къыскъартыла биледжегини бельгиледи. 

Рейтинг 9 бинъ чалышкъан русиелилернинъ оларнынъ къыскъартылувы ола биледжегининъ акъкъында джеваплары эсасында къурулгъан. «Мени къыскъартмазлар тамамиле» джевап берген зенааткъа 1 мусбет балл бериле, «мени къыскъартаджакъларыны дос-догъру билем» деген джевап ичюн зенааткъа 1 менфий балл берилле, «мен бильмейим, амма къыскъартарлар деп, къоркъам» - 0,5 менфий балл. Бундан сонъ бойле джевап бергенлернинъ файызы бунъа уйгъун балларнынъ джемисине арттырыла, ве асыл олгъан «къыскъартылув ола бильген индексининъ»  эксильмеси боюнджа эписи зенаатлар чешитлерге болюне эдилер. Индекс не къадар ашагъы олса, къыскъартылувгъа огърамакъ о къадар юксектир. 

Къыскъартылувнынъ энъ юксек телюкеси: «сигорта» саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: -0,22)

Мытлакъ къыскъартылармыз деп, эмин олгъанлар сигорта хадимлери арасында - бу зенаатнынъ учюнден эр бир векили «мени мытлакъ къыскъартаджакъларыны биллем» деп, бильдирдилер. Бундан гъайры бу зенаатта чалышкъан адамлар арасында къыскъартылувгъа огърамайджакъларында эмин олгъанлар энъ аз: тек 30%.

2 ер, къыскъартылувнынъ пек юксек телюкеси: «хадимлер иле идаре этюв (HR)» ве «мемурий хадимлер» саалары (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: -0,12)

Къыскъартылувнынъ пек юксек телюкеси олгъан такъымгъа тюшкенлернинъ арасында эки зенаат саалары: хадимлер иле идаре этюв (HR-мутехассыслар, рекрутерлер, тазминат ве имтияз боюнджа мутехассыслар, кадрлар боюнджа мутехассыслар) ве мемурий хадимлер (кятиплер, ишбеджериджилер, офис-менеджерлер, курьерлер, АХО). Умумен, олар къыскъартылувгъа огърайджакъларында сигорта хадимлеринден де азджа эминлер (тахминен эр бешинджиси), лякин оларнынъ арасында толусынен эмин олмагъанлар, амма бундан къоркъкъанлар чокъча.

3 ер, къыскъартылувнынъ юксек телюкеси: банк саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: -0,10)

Къыскъартылувнынъ телюкеси юксек олгъан учюнджи ерге банк саасынынъ хадимлери огърадылар, инвестициялар ве лизинг иле огърашкъанлар иле берабер. Бу зенаатларнынъ эр дёртюнджи векили якъын вакъытта къыскъартыладжагъында эминлер. Лякин мында аксине тюшюнген ве бунда эмин олгъанлар даа чокъ. Бу зенаатнынъ векиллери бойле чешит кейфте олгъанлары къыскъартылувгъа огъраймакъ телюкени бираз эксильте, амма о  эписи бир юксек севиеде къала.

4 ер, къыскъартылувнынъ буюк телюкеси: хавфсызлыкъ  темин этюв саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: -0,08)

Къыскъартылув телюкеси боюнджа зенаатлар рейтингинде дёртюнджи ерни хавфсызлыкъ темин этюв саалары алдылар: эм беден, эм информацион хавфсызлыгъы. Бу зенаат векиллери арасында якъын вакъытта къыскъартыладжагъында эмин олгъанлар кене де чокъ, лякин, шубеленгенлер бираз азджа ве къыскъыртылмайджакъларында эмин олгъанлар чокъча. 

5 ер, къыскъартылувнынъ орта телюкеси: автомобиль бизнеси, сатылув ве логистика саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: -0,03)

Къыскъартылувнынъ орта телюкеси иле бешинджи ерде автомобиль саанынъ ве бутюнлей «сатылув» ве «логистика» сааларынынъ эписи векиллери булуналар. Оларнынъ арасында тек 15%  якъын вакъытта къыскъартылувгъа огърайджакъларында эминлер. Айны заманда тамам бу мутехассыслар арасында малюматлары олмагъан, амма къыскъартылувдан пек къоркъкъанлар пек чокъ, аман-аман эр экинджиси. Бу такъымда логистика хадимлери озьлерини энъ эмин ис этелер - олардан 37% къыскъартылмайджакъларында эминлер. Делиллер олмагъаны, амма менфий кейфлер бу такъымны рейтингнинъ ортасына къоялар.

6 ер, къыскъартылувнынъ кучюк телюкеси: маркетинг, реклама ве PR саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: 0,02)

Маркетинг, реклама ве PR сааларынынъ векиллеринде беклевлернинъ чешитлери пек чокъ. Бир тарафтан, эр бешинджи мутехассыс оны бу сене къыскъартаджакъларында эмин. Дигер тарафтан, аксине тюшюнгенлер эки кере зияде (41%). Бундан гъайры бу такъымда эмин олмагъанларнынъ, амма къоркъкъанларнынъ файызы башкъаларгъа бакъкъанда юксек дегиль. Бойлеликнен умумий индекс якъын вакъытта нисбий шекильде юксек дегиль дей, лякин меракълангъан мутехассыслар оны эсаптан чыкъармамакъ кереклер.

7 ер, къыскъартылувнынъ ашагъы телюкеси: мусафирченлик (туризм, мусафирханелер ве ресторанлар), бухгалтерия, IT, къуруджылыкъ ве ташылмаз маллар саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: 0,05)

Къыскъартылувнынъ ашагъы телюкеси олгъан бу кениш такъымгъа, векиллернинъ озь фикирлерине коре, бирден бир къач мутехассыс саалары кирди. Айры алда, «мусафирченлик саасы бухранда» деген кениш даркъалгъан фикирлерге бакъмадан, онынъ хадимлери бойле шубесизлик фикирде дегиллер. Бойле этип, бу саа векиллерининъ 15% оларны къыскъартаджакъларында эминлер. Айны заманда 41% бу шей олар иле олмаз деп, саялар. Такъым черчивесинде бухгалтерия мутехассыслары озьлерини энъ эмин  ис этелер: бу саанынъ соралгъан хадимлерининъ тек 12% озь къыскъартылувларында эминлер. Айны заманда, атта къыскъартылувнынъ ашагъы телюкеси о асылында ёкъ деген мананы ташымай. Меселя бу такъымда 37%-дан 47%-дже мутехассыслар къыскъартылувдан пек къоркъалар, лякин юкъары котерильгенлерге нисбетен, бу телюкени ашагъы деп саймакъ мумкюн.

8 ер, къыскъартылувнынъ пек ашагъы телюкеси: мадде истасил этюв, алыш-вериш, медиа, илим ве тасиль  саалары (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: 0,11)

Секизинджи ерде кене де мутехассыс сааларнынъ кениш такъымы. Оларны эписини бир делиль бирлештире: эр бир саанынъ векиллеринден  44%-ден зиядеси эминлер ки, къыскъартылувны беклемек керек дегиль. Лякин бирлештирген къыскъартылув оладжагъынынъ индексине бакъмадан, бу такъым черчивесинде кейфлер чешит-тюрлю. Бойлеликнен, мадде истисал саасы хадимлерининъ 20% эписи бир къыскъаыртылувны беклейлер, илим ве тасиль саасында исе бойле кейфлер тек 8% респодентлерде къайд этиле. Медиа саасында шимдики заманда къыскъартылувда эр онунджы инсан эмин.

9 ер, къыскъартылувнынъ деерлик олмагъан: тыббиет ве фармацевтика саасы (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: 0,18)

Тыббиет ве фармацевтикада чалышкъан эр экинджи хадим бильдирди ки, озь саасында къыскъартылувдан къоркъмай экен. Бунъа аксине джевап бергенлернинъ (10%) буюк олмагъан къысмынен берабер, ве чалышкъан Русие сакинлери арасында умумий тарсыкъув фоныны козьде тутаракъ, къыскъартылув телюкеси умумен ёкъ демек мумкюн.  

10 ер, къыскъартылув телюкеси, хадимлернинъ фикирине коре, ёкъ: адлиеджилер, топ-менеджерлер, тиджарий олмагъан тешкилятларнынъ хадимлери (къыскъартылув оладжагъынынъ индекси: 0,21-0,38)

Бизим рейтингимизде къыскъартылувдан адлиеджилер, тиджарий олмагъан тешкилятларнынъ хадимлери ве эписи сааларнынъ топ-менеджерлери энъ аз къоркъалар. Къыскъартылув ёкълугъында эминлик оларгъа энъ ашагъы телюкеси олгъанларнынъ къысмы (такъымда 51% - 63%), къоркъанларнынъ къысмы башкъаларгъа бакъкъанда ашагъы (умумен, учтен бир пайы) ве къыскъартылувны беклегенлернинъ юксек олмагъан файызы (14% сынъырларында) сонъки ерде булунмагъа имкян берди.

Рейтингнинъ  тешкиль этиджилеринден: къайд этмек керек ки, рейтингте атта сонъки ерге тюшюв хадимге онынъ чалышкъан ерини кефиль, яни гарантия этип оламай. Къыскъартылувлар тек бухран вакъытында олмай, ве иштен бошатылув меселеси  не къадар кескин тургъаны, биринджи невбетте, хадимнинъ озь нетиджелеринен багълы.

HeadHunter - интернет-рекрутмент саасында етекчи русиели ширкет, о Русиеде, Украинада, Акърусиеде,Къазахстанда, Литванияда, Латвияда ве Эстонияда бизнесни инкишаф эттире. 2000 сене тешкиль этильди. Ширкетнинъ энъ буюк фааль къысмы - мувафакъиетли иш ичюн сайт   hh.ru, онынъ темелинде 260 бинъ актуаль бош ерлер, яни вакинсиялар ве 15,4 млн резюме бар.  Эр афта hh.ru ширкети ярдымынен 300 бинъ адамны субетке давет этелер. HeadHunter  эм Career.ru сайтынынъ саиби ола ве   Работа@Mail.Ru сайтыны идаре эте.