HeadHunter рекрутинг порталы къайд эте ки, эр бир учюнджи русиели ширкетте пара джезасы тертибаты бар, буннен бирге аман-аман эр  экинджи хадим ич олмагъанда бир кере  озю пара джезасыны берген эди.

Бунынъле берабер алимлер аныкълайлар ки, бу мейиль эксилип башлай: 4 йыл девамында пара джезасыны бельгилеген ширкетлернинъ сайысы 2,5 кереге эксильди (87файыздан 34 файызгъадже). Энъ чокъ озь хадимлерини туризм ве мусафирхане ишинен, ресторан ишинен багълы саада  ве тиджарет саасында пара джезасыны бельгилейлер.

Энъ чокъ иш теслим эткенлер озюне бойсунгъанларны кеч къалгъанлары ичюн (54%) ве дигер интизам бозувлар ичюн джезалайлар. Лякин иш теслим эткенлернинъ ойлелери де бар (12%), олар пара джезасы ярдымынен хадимлернинъ зарарлы адетлеринен курешмеге тырышалар.

Чокъусы ширкетлер тамам пара джезасыны къуллангъанына бакъмадан, эр бир учюнджи ширкетнинъ реберлиги бу чаре етерли дегиль деп сая - маддий толевден  гъайры къабааты олгъанларны даа агъзавий тазир беклей. Буннен берабер сокъки 4 йыл девамында толевлернинъ орта  къарары 5100 рубледен (2010 сене) 3100 рублеге (2014 сене) тюшти.

Тедкъикъ этюв косьтергенине коре, хадимлернинъ ярысындан зиядеси (57%) къазанчынынъ бир пайыны джоймамакъ ичюн, бойле вазиетлерден къачмагъа тырышалар. Я мына бу амелияткъъа къол туткъанларнынъ сайысы исе 2010 сенеге бакъкъанда артты (11%-дан 17%-гъа).

Сорав HeadHunter тедкъикъ хызмети иле 2014 сене октябрьнинъ 23-ден - ноябрьнинъ 5-не къадар русиели ширкетлернинъ 2 475 хадимлери  арасында кечирильди.