Энди учь йыл девамында Къырым футболы озь яшайышынен яшай: ярымада не региональ, не де федераль турнирлерде иштирак эте, Русие футбол бирлиги структурасына киргени ёкъ, ерли ассоциациянынъ FIFAдан алынгъан айыры статусы бар. Буннен бирге джумхуриетте эр йыл бир-эки янъы футбол мейданы къурула, халкъара турнирлер, ве, энъ эсасы, озь чемпионаты кечириле. 

Назим Эюпов, Къырым футбол бирлигининъ кубогыны илькиде къазангъан «Евпатория» футбол клубынынъ ярымудафааджысы, — ярымада чемпионаты ве гъалебе акъибетлери акъкъында.

 

— Сиз футболгъа Не вакъыт ве насыл ёлнен кельдинъиз?

Къырымтатар нагъышы боюнджа уста Хатидже Юнусова
Уста Хатидже Юнусова — къырымтатар нагъышынынъ сырлары акъкъында
— Футболда мен 15 йылдан берли.  Асылында спортнен алты яштан огърашып башладым. Меним бабам футболджы олгъанына бакъмадан, мен озь спорт ёлумны шаркъий курешлерден. Айрыджа каратэден башладым. Бу спорт чешитинен мен эки йыл огъраштым, атта кичик гъалебелерим олды, эвимизде бу медаллер шимдигедже асувлы тура! Бираз сонъра мен футбол иле огърашып башладым.

Башында адетиндже балаларнен сокъакъларда ойнадыкъ. Бабам, футболгъа мерагъым уянгъаныны корип, мен иле идманлар кечирип башлады. Амма къайд этек: о, ич бир вакъыт мени бу спорт чешитинен огърашмагъа меджбур этмей эди, мен бунъа озюм етип кельдим, ве шу вакъыттан берли мен бутюнлей футболда! Тамам шу девирде мен футболнен джиддий шекильде огърашып башладым. Ве о вакъыт мен яшайышымы тек буннен багъламагъа истегеними анъладым.

© Из личного архива Н. Эюпова
Назим Эюповнынъ мутехассыс карьерасы «Крымтеплица» футбол клубындан башланды

Уджуз Туркие ве тувгъан Къырым: русиели турист нени сечеджек
Уджуз Туркие ве тувгъан Къырым: русиели турист нени сечеджек
— Сиз «Евпатория» футбол клубына насыл тюштинъиз? Эр шей неден башланды?

— Мен Тавель коюнде Къырым олимпик резерв алий окъув юртуны ве Къырым федераль университетининъ беден тербиеси ве спорт факультетини битирдим. Студентлик чагъымдан  «Крымтеплица» дубль такъымында ойнап башладым, бундан сонъ Запорожьеге кетип, анда «Металлург» дубль такъымынында ойнадым. Сонъра Акъмесджитке къайттым, чюнки Акъмесджит «Таврия»сынынъ генчлер такъымында (U-19) ойнамакъ акъта теклиф олды. Мында эписи тувгъанларым, онынъ ичюн мен бирден къарар алдым. «Таврия»да мен идманджы Вячеслав  Беляев иле таныш олдым, тамам мында о меним устазым олды, мен онынъле «Таврия»да ве «Скиф» футбол клубында чалыштым, тек бир кере ярым йыллыкъ  тенеффюс олды, о вакъыт мен Озьбекистанда озюми сынап бакъкъан эдим. Къырымгъа къайткъан сонъ Беляев Къырым премьер-лигасы секиз такъымындан бирининъ, «Евпатория»нынъ ребери олды, ве мени давет этти.

— Сиз оюн мейданында насыл вазифе беджересиз?

Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
Къырымны корьмек ве къалмакъ: джумхуриетте Камерун сакинлери якъаланды
— Меним вазифем — онъ инсайд, яни яры къорчалайыджы. Мейданда къорчалав ве уджум арасында чалышам. Меним эсас вазифем — мудафаа ве уджум оюнджыларына ярдым этмек, бу оюндаки алнен багълы.

— Кимни устаз саясыз, кимге ошамагъа тырышасыз?

— Меним баш идманджым, устазым — бу меним бабам. 15 йылдан берли о манъа футбол яшайышымда къол тута, агъыр вазиетте тевсиелер бере. О озю де кечмиште футболджы, Озьбекистаннынъ етекчи клубларында ойнады ве идман этти, онынъ ичюн де мен эр вакъыт футбол ичинде эдим, демек мумкюн.

© Из личного архива Н. Эюпова
Спортчы бош вакъытында балыкъ тутмагъа севе

— Къайсы мемлекетлернинъ футбол чемпионатлары сизге зиядедже меракълы?

Наталья Поклонская: Къырым ят олгъанына Киев алышмакъ керек
Наталья Поклонская: Къырым ят олгъанына Киев алышмакъ керек
— Авропа чемпионатларыны пек бегенем, хусусан инглиз премьер-лигасы, испанс  премьер-лигасы. Олар аджайип манзаралыкъ ве спортчыларнынъ усталыгъы иле айырылалар. Анда футбол инфраструктурасы пек огге кете.

— Озюнъи спорт шекильде тутмакъ агъырмы? 23-яшлы футболджынынъ куньделик яшайышы адий къырымлынынъ яшайышындан насыл фаркъ эте?

— Бу, эльбетте, енгиль вазифе дегиль, амма бу меним ишим! Меним куньделик яшайышым ненен айырыла десек, бу шахсий вакъытым аз олгъаны, ана-бабамнен, достларымнен, севгилимнен аз вакъыт кечиргеним, — эр кунь идманлар. Аш боюнджа айырыджа сынъырлар ёкъ. Профессиональ спортта спортчынынъ кунь тертиби буюк роль ойнай. Бельки, бир кимсе ичюн бу джан сыкъыджы бир шейдир, амма футболджынынъ яшайышы — бу идманларгъа азырлыкъ ве идманлар.

— Аман-аман эр бир огъланчыкъ профессиональ футболджы олмагъа арзу эте. Я футболджылар не акъта арзу этелер?

— Мувафакъиетли футболджы олмакъ, олдукъча буюк нетиджелерге иришмек акъта арзу этем! Бабамны мувафакъиетли футболджы саям, мен онынъле гъурурланам ве о да мен иле гъурурланмасы акъта арзу этем!

Къырымтатарлар ичюн учь йыл девамында не япылды
Къырымтатарлар ичюн учь йыл девамында не япылды

— Футболдан гъайры даа ненен авесленесиз?

— Эсас авеслигим — балыкъ тутмакътыр. Бош вакъытым олгъанда балыкъ тутам, эсасен йыртыджы балыкъны тутам. Якъын вакъыттан берли денъизде балыкъ тутув иле меракъланып башладым — бу мен Кезлев шеэринде олгъанымнен багълы олса керек, мында чешит балыкълар пек чокъ. Бу иш манъа мемнюнлик, теэссюратлар багъышлай, омюрде ве футболда агъыр вазиетте озюнъи къолгъа алмагъа, ярамай фикирлер иле курешмеге ярдым эте.

© Из личного архива Н. Эюпова
Назимнинъ копеклеринден бириси — Лорд, немсе овчаркасы

— Копегинъиз олгъаны акъта билем. Фоторесимлеринъизде корьген эдим…

— Олар менде эки дане: немсе овчаркасы, Лорд, ве аляскалы маламут, Кана. Мен оларны пек севем! Лорд дёрт яшында, Кане — эки. Оларнен кезмеге севем, оларнен балыкъ тутмагъа барам.

— Къырым футбол бирлиги премьер-лигасынынъ купындан хатыранъызда не къалды?

«Къына геджеси» ве «сёз кесим»: аньаневий къырымтатар тою
«Къына геджеси» ве «сёз кесим»: аньаневий къырымтатар тою
— Къырым футбол бирлиги премьер-лигасы оюнларында  энъ чокъ  акъылымда «Севастополь» футбол клубынен кечирильген мач олды, бу финалнынъ 1/4 оюны. Бу эки оюн эди. Биринджи эвде кечкен матчта биз 2:1 эсап иле енъдик, бу оюнда мен куп оюнларында биринджи голны урдым. Чыкъыш матчта биз юукъсыз оюн кечирдик 2:2, бу матчта мен кене де гол урдым. Бу дюльбер ве муим гол эди, тамам шу топ хатырамда зиядедже къалды.  

— «Евпатория» в кубке КФС купында гъалип чыкъкъаны  - бу шахсен сиз ичюн не демектир? Бу статусынъызны юксельтеми я да айлыгъынъызда акс олунамы?

— Гъалебе — бу адеттен тыш дуйгъулар, озюнъде ве сен догъру ёлда олгъанынъда эминлик! Эльбет, бу сенинъ севиенъи, ве, эльбетте, айлыгъынъы котере. Буюк бахт дуйдым. Бу биз ичюн муим оюн девамында манъа ана-бабам, къыз къардашым ве севгилим къол туттылар. Бу дуйгъуларны айтып анълатмакънынъ чареси ёкъ, эр кес буны дуймасыны тилейим!

© Из личного архива Н. Эюпова
Назим Эюпов: Гъалебе - бу адеттен тыш дуйгъулар, озюнъде ве сен догъру ёлда олгъанынъда эминлик!