Хыдырлез
Хыдырлез – зираат байрамы

Хыдырлез – къырымтатарларнынъ миллий байрамы, о баарьнинъ экюв ишлери биткенине ве айванлар яз отлакъларына айдалувына багъышлана. Бу махсулдарлыкъны, берекетликни ве аманлыкъны темсиль эткен байрамдыр, о эр йыл майыснынъ биринджи афтасы кутлевий кезинтилер иле къайд этиле.

Рамадан
Мусульманлар арасында Рамазан айы башланды

Рамазан – бу мусульманлар ичюн меджбурий ораза айы. Рамазан айында ораза тутмакъ – бу ислям динининъ беш эмиринден биридир. Ораза тутмакъ дюньяда аман-аман эр бир динде бар. Ислям дининде бу итаат этювнинъ чешити Аллау Талягъа якъынлашмакъ макъсадыны ташый. Мухаммед Пейгъмберимизден (саллаллаху алейхи ва саллям) «насыл иш энъ яхшы иш сайыла?» деп, сорагъанда «Ораза, чюнки о ич бир шейге бенъземез» деп, джевап берди.

Мусульманский пост
Рамазан айы: Не мумкюн ве не мумкюн дегиль? Къаиделер, шартлар, ясакълар

Рамазан айында ораза тутмакъ ичюн тек эки эмир ве учь шарт бар, лякин оларнынъ денъишмелерипек чокъ, кимерде ораза туткъан инсангъа оларны анъламакъ къыйын ола. «Россия для всех» («Русие эр ким ичюн») интернет-порталы эписи къаиделерни, ясакъларны ве шартларны бир малюмат оларакъ топлап, мумкюн – мумкюн олмагъан шейлерни, оразаны бозгъан – бозмагъан шартларны талиль этмеге тырышты.