Меркез къырымтатарларнынъ медений асабалыгъыны бирлештирмек макъсадыны огюне къоя. О яш истидатларгъа озлерини косьтермеге имкян берелер ве санат усталарына эр тарафлама къол туталар. Эминмиз, миллий арт-меркези шеэримизни медений яшайышыны байлаштырар ве кенълештирер, къырымтатар санатыны дюнья кетишатына интеграция япар, иджадий зиалилер ве джемаат арасыны ирелилетлер.

«Къырым» Арт-меркези эписи жанрларгъа, шимдики санат тенденция ве ёнелишлерге сеслене.

Малюмат ичюн контактлар:

Адрес: Акъмесджит шеэри, Крылова сокъагъы, 37.

Интернетте саифе: https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC/149109768571447.