«Дюньяда екяне» — эр бир медениет эвининъ серлевасына пек яхшы келише. Хусусан, бу театр олса. Бойледже, Къырым Джумхуриетине кельген эр бир адам, дюньяда екяне олгъан, уникаль ве текрарланмаз ерде ола биле. Бойле ер башкъа ич бир ерде ёкъ! Баштан кечирильген теджрибе акъта тарифлер театраллар, чалгъыджылар,  этнографлар, фольклорджылар, сеяхатчылар ве садедже санаткъа лякъайд олмагъалар арасында эр вакъыт меракълыдыр. Биз Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театри акъта сёз юрьсетемиз.

Акъмесджитнинъ меркезинде Менделеев сокъагъында конструктивистик бина откен-кеткенлерни афишалар иле къаршылай. Бу эм де Гогольнинъ «Женитьба», яни «Эвленюв»  эсери классик келин иле фотода. Бу ерде эм де тюркий тильни бильмегенлер ичюн муреккеп «Ойнайыкъ, кулейик, бурада сефа сюрейик». Афишада миллий урбалар кийген эр кишилер. Йылбаш байрамлары куньлери бала-чагъаны «Вокруг ёлки» программасы ве «Красавица и чудовище» спектакли эглендирди.

Бу саналаштырмаларда миллий тюс не дереджеде, къырымтатар тилини бильмесенъ, спектакллерни анъламакъ мумкюнми, олар бу чешит кунь корьген, истидатлы, къудретли халкънынъ менлигини анъламагъа ярдым этерлерми – бу суаллернинъ джевапларыны театрге барып, тапмакъ мумкюн. Амма перде артына бир козь ташламакъ имкяныны «Россия для всех» порталына театрнинъ мудири Меджиде Мельгазиева ярдым этти.

— Меджиде Джафаровна, сиз бу вазифеде ярым йыл чалышасыз. Эвельки ребер кетмеси КМВ кениш музакере этильди, атта махкеме давалары олды. Шу себептен сизинъ бойнунъызгъа мукю месулиет асылды. Театрнинъ иришмелерини эм сакъламакъ, эм де арттырмакъ, бундан гъайры сейирджилерни тынчландырмакъ керек эди.

— Догъру, мен даа догърусы 2018 сене августнынъ 10-дан берли чалышам. Башындан бираз агъыр кельди. Амма эр кес бойле башлайдыр, деп, тюшюнем. Сен насыл иште башлап чалышсанъ да, яхшы бир темельни косьтермек керексинъ. Бизде бугунь театримизде пек муаббет, истидатлы, фааль ве буннен бирге янъылышкъан коллективимиз олгъаны ичюн, насыл бир къыйынлыкълар ве инджеликлер олса биле, олар яратмакъ ве айретте къалдырмакъа истеги олгъаны ичюн, бераберликте театр эписи маниаларны енъди.

© А. Тополева
Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ мудири Меджиде Мельгазиева

Театраль мевсим ачылувына «Ойнайыкъ, кулейик» серлевалы концерт программасы азырлангъан эди. Буннен бир вакъытта гастроллерге азырлыкъ алып барылды, бу Оренбург шеэринде «Большие гастроли. Межрегиональная программа» адлы Федераль гастроль фаалиетине  меркезине етип бармакъ ичюн. Оренбург шеэрининъ М Горький адына театри озь дюльберлиги ве мусафирченлиги иле айретте къалдырды. Биз Голольнинъ пьесасы боюнджа «Женитьба» спектаклини такъдим эттик. Саналаштырыджы-режиссер Владимир Магар. Фааль ве сезгир сейирджи бизим спектакллеримизни пек сыджакъ къаршылады.

Аким Джемилевнинъ (белли къырымтатар артисти ве хореографа — муаррир) 100-йыллыгъыны юксек дереджеде кечирдик.
Ноябрь айында — къырымтатар тилинде «Эвленюв» («Женитьба») спектаклининъ премьерасы. Спектакль янъы ренклер иле парылдап башлады. Миллий тильде классиканы такъдим этмек – бу эм агъыр, эм меракълы.

Йылбаш байрымларындан эвель азырлангъан сюрпризлер де сейирджилеримизни къувандырды. Декабрьде учь премьера азырланды ве такъдим этильди. Бу «Баш язысыны козь корер» адлы музыкаль комедия, «Хош сефа» серлевалы концерт программасы  ве  балалар ичюн «Вокруг елки» деген байрам программасы.

— Ярым йыл ичинде аз дегиль!

— Бу даа мен тек иджат акъта айтам. Бундан гъайры 2018 сене Медениет назирлигининъ буюктен-буюк ярдымы иле дам тамини кечирмек ичюн техник весикъалар азырланмасына, янгъынгъа къары хавфсызлыкъкъа, техника, мебель, чалгъы алетлери, бильгисаяр техникасы ве башкъа шейлер сатын алынувына малие айырылды. Биз даа зияде япармыз, деген умюттемиз, чюнки 2019-нджы сене – бу театр йылы.

© Пресс-служба Крымскотатарского театра
Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ бинасы

— Гастроллерге бараджасызмы? Къырымтатар санатына бутюн Русиеде меракъ буюктир.

— Эльбет, бараджамыз. Майыс айында биз Башкъыртостангъа «Туганлык» адлы фестивальге ёл аладжамыз. Весикъалар азыр. Октябрьнинъ башында исе бизни буюк алмашув гастроллер беклей. Оренбург сакинлери 2018 сене, эвель айткъаным киби, бизни пек сыджакъ къаршыладылар. Бу аджайип театрнинъ санасында кене де чалышмагъа истеймиз, амма энди бу концерт программалары оладжакъ.

— Къырымтатар театрининъ саналаштырувында «Эвленюв», яни «Женитьба» — бу недир? Билет сатын алгъан сейирджи не кореджек? Бу рус тилинде классик «Женитьба» оладжакъмы? Тек къырымтатар артистлери роллерде. Я да бу тиль иле айрыладжакъмы? Бир де бир шаркъий тюс къошуладжакъмы?

— Оренбургта, меселя, биз оны рус тилинде косьтердик, амма айры къырымтатар къайдлар олды. Анда бизни анълайлар – тиллеримиз ошай. Бу къайдлар олгъан вакъыт – зал кульди ве пек яхшы къаршылады. Фольклор элементлери къошулувы акъта – буннен мукъат олмакъ керек. Классик эсер — бу классик эсердир.

— Зан этейик, сейирджи тюрк тиллерден ич бирисини бильмей. Онъа не бакъмагъа тевсие этерсиз?

— Бизим рус тильде спектакллеримиз бар. Меселя, «Аршин Мал Алан», «Первая любовь», «Если б я был султан». Бизим концертлеримиз бар, анда терджиме керекмей. Амма кимериде спекталлерге тильни бильмегенлер де келелер. Олар сонъ «Биз эр шейни анъладыкъ» дейлер. Бу режиссергъа ве артёрларнынъ иджрасына багълы олса керек, Эгер истидат олса –эр вакъыт юрекке еткизмек мумкюн.

— Сёз сырасы, туристлар театрде сыкъ олалармы?

— Акъмесджитте бизге кельгенлер арасында туристлер аз. Бу сыкъча шеэрге кельгенлер, мисаль ичюн, мусафирликке я да бир де бир ишнен. Бу къырымтатарларнен, Къырымдаки яшайыш иле таныш инсанладыр. Биз башкъа ерлерге барып, спектакллер ве концертлер косьтеремиз. Амма догърусы, курорт шеэрлерде, бу эсасен рус тилинде спектакллер ола.  Биз Ялта, Кефе, Кезлев киби шеэрлерге сыкъ барамыз ве анда чалышамыз. Куньдюз — рус тилинде масал, акъшам — спектакль я да концерт программасы. Бизим масалларымызны эмбалалар, эм де буюклер севелер.

© Пресс-служба Крымскотатарского театра
Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ «Эвленюв» спектаклинден левха

— Энди театр къайда бараджакъ? Не косьтермеге планлаштырасыз? Классикамы? Бельки, коллектив энди эксперименталь саналаштырмаларгъа азырдыр?

— Эр шей олур! Бизим биринджи экспериментимиз – моноспектакль «Къафестеки уриет» бу Э. Аблаевнинъ пьесасы боюнджа. Бу спектакльнинъ нумайышыны сабырсызлыкънен беклеймиз. Эм де миллий эсерлер боюнджа аньаневий спектакллер оладжакъ. Оркестрге экскурсиялар кечиреджемиз, бу бойле киби мевзуларгъа далув ола биле: «Лермонтов музыкада», «Пушкин музыкада». Энди учюнджи сене федераль эмиет ташыгъан «Ночь искусств» адлы тедбирде иштирак этеджемиз. Премьералар оладжакъ. Мисаль оларакъ, «Акъ-месджит йигитлери».

— Яни бу земаневий бир шейми? Эм де земаневий муэллифлер иле язылгъанмы?

— Ойле, я не ичюн бойле олмаз, аджеба? Бу музыкаль комедия. Койлю къызлар шеэрге келип, ерли йигитлернен таныш олалар. Амма эрифлер шеэр къызларына козь ташлайлар. Ана бу комедия косьтере ки, кимериде койлю къызлар шеэрлилерден ич те ртта къалмайлар… Айды эр шейни ачмайым. Такъымымыз пек яш, текрарлайым. Олар озьлери сценарийлерни язалар.

— Сер сырасы, такъымынъыз къач кишиден ибарет?

— Коллектив – 140 адам.. 95 адам – бу иджадий теркип.

— Олар эписи Къырым тасиль муэссиселерининъ мезунлары олалармы?

— Эбет. Акъмесджит шеэринде «Санаат, медениет ве туризм университети», «санаат окъув юрту» бар. Кастинглер кечиремиз. Келишкен, истидатлы яшларны сечип аламыз.

2019 сене балалар ичюн театраль тёгерек яратмагъа ниет этемиз. Келеджек акъта тюшюнмек ве энди бугунь актёрларны, солистлерни, вокалджыларны азырламакъ керекмиз. Буя ш артистлерни азырламакъ ичюн яхшы темель олур..

© Пресс-служба Крымскотатарского театра
Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ «Хош сефа» концерти

— Я тильнен насыл чалышасыз? Театрде о мукеммель олмалы, амма яшларымыз арасында къырымтатар тилини бильгенлернинъ сайысы буюк дегиль.

— Догъру, бу джиддий меселе.. Актерлар мукеммель дереджеде къонушмакъ кереклер, ич бир акцентсиз. Бизим эдебий болюгимизнинъ мудири пек кучьлюдир. Эписи репетицияларда о янымызда – тюзете, айта, косьтере. Эписи спектакллер девамында о, айры сёзлернинъ догъру теляффузы узеринде чалыша, чюнки къырымтатар тилинде шивелер де бар. Мен озюм де бу саада чокъ чалышам, яшлардан артта къалмамакъ ичюн! Коресизми, меним масам устюнде тиль боюнджа китаплар бар. Ве, эльбет, эминлик иле айта билем, бизим спектакллеримиз де тиль мукеммеллешювинде ярдым этелер, догъру, эдебий тильни эшитмеге имкян берелер. Бу пек муимдир.

— Я сейирджи бу тильни анълаймы?

— Бугунь энди сейирджи бир де бир шейни анъламагъан аллар ёкъ демек мумкюн. Шимди къоранталарда ана-бабалар озь эвлядларынен къырымтатар тилинде къонушмагъа тырышалар. Биз спектакллеримизни ярымаданынъ чешит регионларында такъдим этемиз.  Эм де эр джума эртеси балалар ичюн къырымтатар ве рус тиллеринде спектакллер кечирмеге планлаштырамыз. Бизим яш сейирджилеримиз балалыкътан бойле театр олгъаныны бильмек кереклер, бу ерде дюльбер эдебий тильни эшитмек мумкюн. 

— Сизинъ фикиринъиздже миллий театрлер мустакъиль ола билелерми? Олар озьлери озьлерини бакъа билелерми? Я да оларгъа мытлакъа девлет къол тутмакъ керек? Чюнки билетнинъ уйгун фиятыны сакъламакъ муимдир.

— Сизге насыл айтайым. Шимди бизим масрафларымыз пек буюк: эм дам, эм дигер йири ихтияджлар. Ве бу джерьян токътамайджакъкъа ошай – артта къалмайып, эр вакъыт модернизация этильмек керек. Чюнки биз тек спектакллерге ве айлыкъларгъа пара масраф этмеймиз, бундан гъайры бина бакъылмакъ керек. Девлетнинъ дестеги олмаса, бу агъыр олур.

Амма бизге шикяет этмек гуняхтыр. Бугуньки къол тутув иле бизим вазифемиз – сейирджимизнинъ ихтияджларыны къанаатлендирмек керекмиз. Чокъ чалышмакъ керек!

© Пресс-служба Крымскотатарского театра
Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театрининъ санасында «Красавица и чудовище» спектакли

— Четэль гастроллер акъта театр тюшюнеми?

— Тюшюне, амма шимдиден планларымызны ачмайджам. Биз девамлы вакъыт узакъкъа бармадыкъ. Эльбет, эм Москвагъа, эм Къазангъа, эм Петербургкъа етип бармагъа исемиз. Сонъра исе — четэльге…

— Чалышкъан хадимлер, гастроллер олмагъаны себебинден,  пайтахт театрлерине дагъылмасындан къоркъмайсызмы? Истидатлы яшларны бир ерде тутмакъ къыйын.

— Ёкъ, къоркъмайым. Коллектив бугунь о къадар муаббеттир ки, мен бойле хавфны атта корьмейим. Олар театр иле яшайлар, нефес алалар. Биз эпимиз ичюн театрге хызмет этмек – буюк шерефтир.