Къырымтатар театри Оренбург шеэрине гастроллерге ёл алды. Ерли сейирджилерге къырымлы йылдызлар озь белли «миллий» спектакллеринден бирини дегиль де, Гогольнинъ «Женитьба»сыны косьтерелер. Буннен бирге кимер левхалар къырымтатар услюбинде иджра этиледжек. Труппа Оренбург шеэрине «Большие гастроли» адлы   федераль программа черчивесинде ёл алды. «Женитьба» энди учь кере косьтерильди. Бу акъта ерли ProOren.ru нешири яза.

«Бизим театримизнинъ репертуары  арасында тюркий тиллерге аит муэллифлернинъ пьесалары чокъ, амма буннен берабер – дюнья драматургиясы да бар. Бизде эм Шекспир бар, эм Чехов, эм Гоголь. Биз чешит шейлерни иджра этемиз», — деп, анълатты эсер сечилювини Рефат Сеит-Аблаев, актер ве театрде эдебий-драма болюгининъ мудири.

«Биз сейирджиге буюк севги ве урьмет иле чалышамыз. Рус ве къырымтатар тиллерде иджра этемиз – бу муим дегиль. Эр бир спектакльни биз буюк гъайрет иле яратамыз. Мен умют этем ки, сейирджилер буны корерлер ве сезерлер», — деп, пайлашты журналистлер иле Къырымтатар театрининъ мудири Меджиде Мельгазиева.

Бир къач левха къырымтатар тилинде такъдим этилюви иле экспериментке Оренбургта къыймет кестилер. Бу шеэр тюрк тиллерде иджат эткен мутехассыс театраль арекетининъ ватаны сайыла. Оренбургта яшагъан зенаатдашларнен теджрибе иле пайлашув нетиджесинде театрлер арасында берабер миллий лейхалар яратмакъ гъаеси пейда олды.