Москвада «Цветочный джем» адлы фестивальнинъ финалында Къырым истисалджылары да иштирак этеджеклер, олар пайтахткъа кузь эдиелерни — чешит-тюрлю татлыларны кетирдилер. Оларны келеджек раатлыкъ куньлери девамында фестивальнинъ мейданларында ашап бакъмакъ мумкюн,  бу куню Москва сакинлери шеэр кунюни къайд этеджеклер. Бу акъта шеэр сокъакъларында кечирильген «Московские сезоны» адлы тедбирлернинъ тешкилий комитети хабер эте.

«Къырымдан он эки ширкет «Цветочный джем» фестивалининъ тиджарий программасында иштирак эттилер, олар чешит махсулатны ве хатыра багъшышларны такъдим эттилер, тамам буннен ярымада таныла ве бу шейлер онынъ визит карточкасы сайыла», — деп, языла месаджда.
Къайд этиле ки, фетивальде тевсие этильген хатыра багъшышлар арасында аньаневий Къырым шейлери чокъ, седефтен япылгъан безеклер айры ерни алалар. Фестиваль зияретчилерине эм де гуль япракъларындан пиширильген мешур татлыны ашап бакъмакъ тевсие этиледжек.

Бундан гъайры агъач собасында пиширильген чешит татлылар оладжакъ: шинус къокъусы иле армут, къокъулы къырмызы банан, экши япракъ иле алма, ёсун джилеги ве башкъалары.

Месаджда язылгъанына коре, Москвагъа къырымлылар эм де уникаль тедавийлеген чайларны кетирдилер. Олар инсан узвиетине ярдым этелер, сагълыкъны къавийлештирелер.

«Цветочный джем» адлы фестиваль — бу москвалыларны бизим махсулатларымызнен таныштырмакъ, джумхуриетте юзь берген денъишмелер акъта тариф этмек ичюн ве эльбетте, Къырымнынъ туристик имкянларыны ве келеджегини косьтермек ичюн уникаль имкяндыр. Мисаль ичюн, Никита небатат багъчасында насыл дюльбер ве аджайип чичеклерни корьмек мумкюн», — деп, бериле Къырымнынъ икътисадий инкишаф назири Натальи Чабаннынъ сёзлери.

Бундан гъайры Москвада фестиваль черчивесинде Революция мейданыны яраштырмакъ ичюн дёрт бинъден зияде Къырымдан кетирильген гуль чалысы къулланылды.