Белли рус сеяхатчысы Багъчасарай Ханлар сарайында булунды ве къырымтатарларнынъ медениети иле таныш олды. Онъа музей хадимлери экскурсия кечирдилер. Олар эм де абиде реконструкция этилювининъ кетишатыны нумайыш эттилер.

Корьген шейлер Федор Конюховгъа теэссюрат къалдырды.

«Бу бизим тарихымыз. Мен къырымтатарлар акъта эшиткен эдим. Бу къадимий, истидатлы халкъ. Мени мусульман орьнеклери меракъландырды, лякин авропалылары да бар. Ве мына бу Къырымдан кечкен медениетлернинъ чокълугъы. Къырымны танымакъ ве яхшы бильмек ичюн оны аякънен кечмек, ялдап кечмек керек. Биз къайыкъ иле ялдамагъа истеймиз, къалгъан ё лисе – девелер ве атлар устюнде («Крымская кругосветка» лейхасы черчивесинде – муаррир). Бу ерде мен тарихны ис этем», — деди Конюхов журналистлерге.

О, эм де дюньянынъ эписи динлерини огренмек ве урьмет этмекни пек муим сайгъаны акъта къайд этти. 

«Меним яхтамда эр вакъыт Тора, Евангелие ве Къуран китаплары бар», — деп, пайлашты Конюхов.

Къалгъан шейлерден гъайры мусафир Багъчасарай районында  озь сеяхатчылар мектебини яратмакъны тевсие этти. Бу ерде мектепнинъ озь китапханелери,театр иве скалодромы олур эди.

Федор Конюхов – беш къутупке еткен биринджи адамдыр. Март айында Керичте Конюховнынъ иштираги иле яшлар ичюн «Крымская кругосветка" деп адландырылгъан ильмий-маариф лейхасы башланды. Экспедиция Къырым тасиль назирлиги ве Русие джогърафик джемиетининъ къол тутвы иле кечириле.