Къырымда бирден-бир дирижёр-къадын — дирижер-эркек ве дирижер-къадыннынъ музыкасында феркъ акъта, чалгъыджылар реберге нефрет дуйгъанлары акъта ошеклер акъта.

Дюльбер, ачыкъ гонъюлли ве незакетли Элия иле къонушкъанда, сенинъ огюнъде Къырым Джумхуриетининъ девлет академик музыкаль театрининъ дирижёры олгъанына инанмайсынъ. Иштен бу къадар зевкъ алгъан инсанны расткетирмек зор. Бизим къараманымыз узакъ Орта Асияда, совет Таджикистаннынъ пайтахтында, Душанбе шеэринде дюньягъа кельди. Тамам о ерде музыкаль окъув юртны аля бааларнен екюнледи, ве бундан сонъ Донецк шеэрининъ консерваториясына окъумагъа кирди ве оны да аляджы оларакъ екюнледи. Бугунь о — ярымадада бирден-бир къадын дирижёр.

Дирижер-эркек ве дирижер-къадыннынъ музыкасында феркъ бармы, ёкъмы? Чалгъыджылар реберге нефрет дуйгъанларны ис эткенлери керчекми, ёкъмы? Бу акъта Эльмира Мухтерем «Русие эр кес ичюн» интернет-порталына берген интервьюсында тариф этти. Озь икяесини о, эльбетте, балалыкътан башлады.

 

— Ана-бабам пек джиддий инсанлар, олар реберлер олып чалыштылар: анам бала багъчада мудир эди, бабам омюрининъ сонъки йылларыны Таджикистанда къуруджылыкъ назирининъ муавини олып чалышты, о эрте, 53 яшында, вефат этти.

— Я музыка иле бир де бир кимсе багълы эдими?

— Бир кимсе. Бабам политехник университетни битирди, аннам алий оджалыкъ тасилини алды. Олар мен эким оладжагъым акъта арзу эте эдилер.

Бабам пек серт инсан эди, биз (аиледе бизлер учь бала эдик) ондан атта сакъына эдик. Музыкаль мектеп акъта сёз юрьсетильгенде нервалана эди, музыканы джиддий олмагъан иш деп сая эди. Амма онынъ хош сеси бар эди — лирик баритон, музыканы да яхшы эшите эди. Сыкъ-сыкъ халкъ йырларыны йырлай эди, амма буны санки менден сакълай эди.

— Я бойле олса, сиз насыл этип чалгъыджы олдынъыз?

Къырымтатар нагъышы боюнджа уста Хатидже Юнусова
Уста Хатидже Юнусова — къырымтатар нагъышынынъ сырлары акъкъында
— Балалыкъта мен пек дуйгъулы эдим, эшиткен дюльбер музыкадан тап агълай биле эдим. Ичимде санки бир шей къапакълана эди. Даима «фортепиано алынъыз» деп, риджа эте эдим. Бир кере аннам, бу сёзлерден болдурып, «айды чалып бакъсын, озю сувуныр, сонъ биз онъа ред эте эдик демез» деп, чалгъы алетини сатын алмакъны тевсие этти.

Алдыкъ, мен башлап чалдым… Ана-бабам буны джиддий олмагъан бир огърашув деп, сая эдилер, мен исе бундан башым айлана эди. Мен бир куньде 5-6 саат фортепиано чалув иле огъраша эдим, вакъыт, санки уча эди, даа чокъча малюмат алмакъ ичюн, музыкагъа терендже далмакъ ичюн вакъыт эр вакъыт етишмей эди… Бабам ясакъ этсе биле, мен эписи бир сёз динълемейип, докъузынджы сыныфтан сонъ весикъаларымы мектептен гизли алып, оларны музыкаль окъув юртуна тапшырдым, окъушкъа кирдим, сонъ эр кезге буны илян эттим. Къаршы чыкъмакънынъ файдасы ёкъ эди, кеч олды, бабам да тынчланды.

© Из личного архива
Докъузынджы сыныфтан сонъ весикъаларымы мектептен гизли алып, оларны музыкаль окъув юртуна тапшырдым, окъушкъа кирдим, сонъ эр кезге буны илян этим

— Сизинъ иджадий ёлунъыз насыл олды?

— Консерваторияны битирдим, Къырымгъа кельдик, о вакъыттан берли меним биринджи ве сонъки иш ерим бизим музыкаль театримиз ола. Мени хор артисти оларакъ ишке алдылар. Бу иште мен эки йыл чалыштым. Сонъ, акъылымда, бир куню саба мени дирижёр чагъырып, «Къана, хорны йырлат, репетиция кечир» деди.

«Къудалар»: къырымтатар театринде невбеттеки парлакъ премьера
«Къудалар»: къырымтатар театринде невбеттеки парлакъ премьера

Алымы сизге анълатып оламайым: эеджан, къоркъу… Амма эписи огреткенлери уянды, автоматизм дереджеде, турдым, йырлаттым, репетиция кечирдим. Психолог джеэтнинъ де ролю аз дегиль эди — мен бу инсанларнен, хор артистлеринен, даа тюневин ян-янаша отура эдим, бугунь исе оларнынъ ребери олмакъ керек. Оларнынъ мунасебетинден сакъынасынъ — реберлер четен кельгенде, бу енгильдже… Амма мени эр кез керекли киби къаршылады. Бойлеликнен, хормейстер, сонъра исе баш хормейстер вазифесинде 22 йыл чалыштым.

— Я не вакъыт дирижер олдынъыз?

— Бизге Москвадан режиссер Леонид Квинихидзе кельгени акъылымда. Бизим театримизде о, Леонард Бернстайннинъ музыкасына «Вестсайдская история» серлевалы спектакльни къойды. Мен, о вакъыт даа хормейстер оларакъ, хор артистлери ве йырджылар иле бутюн музыкаль малюматны эзберледим. Нота малюматы къыйын ве бизим театримиз ичюн алышыкълы сайылмагъан эди. Онынъ симфоджаз элементлери, чешит импровизациялары агъыр келе эди, биз классикагъа алышкъан эдик, биз ичюн бу адеттен тыш бир музыка эди. Амма мен студентлик девиримде джаз иле меракълана эдим, озюми джаз вокалджы киби сынап бакъкъан эдим ве бу ал спектакль узеринде чалышкъанда манъа пек ярдым этти.

Леонид Квинихидзе эр шейни пек бегенди. О мени бойле тасвирледи: «Дуйгъулы, мизаджлы, иште йыртыджы айван киби» — ве баш хормейстер вазифесине тайинледи. Тамам шу вакъыт о «я дирижёр олмакъны сынап бакъмагъа истемейсинъми?» деп, тевсие этти. Бу тевсие илькиде 17 йыл эвельси сесленген эди. Мен месулиетли олгъаным ичюн «ёкъ» деп, джевап бердим, бу пек джиддий иш ве бунынъ ичюн белли бир бильгилер керек. Бойле тевсиелер сонъ да олды, амма мен омюр бою «шимди ве бу ерде» деген умдени омюрге кечирип оламайым. Мен эр шейни тюшюнмек, огренмек кереким, бельки де, о заман вакъыт кельмегендир… Амма башкъа тарафтан, бу тевсиелер нафиле кельмейгенини анълай эдим. Омюримизде эр шейнинъ бир манасы бар, бир шей тесаддюфен олгъанына инанмайым.

— Я илькиде не вакъыт дирижёрлыкъ япып башладынъыз?

Къырымтатарлар ичюн учь йыл девамында не япылды
Къырымтатарлар ичюн учь йыл девамында не япылды
— Биринджи кере дирижер пульты огюнде тахминен беш йыл эвельси турдым. Бизим дирижерымыз ишке симфоник программаны алды, репертуарда Дж. Вердининъ «Реквием» эсери бар эди. Бу реквиемден эки номерде оркестр ве хор иле дирижёрлыкъ этмеге тевсие эттилер. Мен бу иджраны пек бегендим, «оркестр» деп адлангъан «Титаник»тен о къадар зевкъ алдым! Эр шей яхшы кечти, чалгъыджылар атта браво дедилер, бельки, къол тутмакъ, юрегими алмакъ ичюндир. Мен дирижёрлыкъны о къадар бегендим ки, тап сандыракълай эдим ве бу ишнен саатлернен огъраша биле эдим. Бириси ичюн бу джан сыкъыджы иш, мен ичн исе — меним яшайышым! Бильмеийм, такъдирми бу, я да Аллахтан истидатмы!

© Из личного архива
Эгер пульт огюнде эр вакъыт кейфсиз олгъан залым ве диктатор турса, эсер ич бир вакъыт музыка ве дюльберлик джеэттен керекли севиеде олмаз.

Бир йыл эвельси бизим дирижерымызны филармониягъа чалышмагъа давет эттилер, биз о заман «Ханума» спектаклини къоя эдик. Мен хор ве соло йырджылар иле бутюн музыкаль эсерни эзберледим. Режиссер дирижёр пульты огюнде турып, буны эписини оркестр иле бирлештирмеге тевсие этти. О сонъки нетиджени корьгенде, мени дирижёр вазифесине тасдыкъламакъ акъта къарар алды.

— Иш вакъытында сиз къарар алып олмагъан инсангъа ошамайсыз…

Тиш экими Эдем Буджуров
Тиш экими Буджуров — экимден къоркъмакъ ве тишлерни сакъламакъ акъта
— Керчек айтсам: карьера басамакъларындан котерильгенде эеджан ве къоркъу эр даим мен иле эди. Амма къолларымы котерип, башлап чалышкъан аньде, ичимде эр шей къапакълана, мен бир тюрлю параллель дюньягъа, иджадий муитке авушам, не къоркъу, не къарар алып оламагъаным, эр шей ёкъ ола. Музыка озь ишини беджере, репетициялар да джошкъун кече, сачларым тик тура, козьлерим яна. Бу мен севген шейим!

— Я дирижёр-къадынгъа насыл бакътылар? Чюнки сыкъ алда дирижерны залым деп, саялар. Атта чалгъыджылар озь реберине нефрет дуялар, дейлер…

— Мен де башындан дирижёр-къадынгъа насыл бакъар экенлер, деп, къасеветлене эдим. Шимди девир ойле: эр шей денъише, дюмен огюнде отургъан къадынлар да эркеклерден аз дегиль, парламентте, реберлер вазифелеринде… Энди бу джеэттен феркъ ёкъ, мен беллесем, къадынсынъмы, эркексинъми, энъ эсасы — мутехассыслыкъ.

Ребер мытлыкъа залым олмакъ керек деген фикир де бар. Буннен ич те разы дегилим. Эгер пульт огюнде эр вакъыт кейфсиз олгъан залым ве диктатор турса, эсер ич бир вакъыт музыка ве дюльберлик джеэттен керекли севиеде олмаз. Сёгмек те керек, макътамакъ та керек.

Мен инсанларнен чалышаракъ, эр бирисине айры-айры янашам. Пульт огюнде инсаниетли ве музыканы севген инсан турмалы, сонъ чалгъыджылар да оны севип джан-юректен иджра этерлер. Энъ эсасы къоюлгъан вазифени беджермек, спектакльни яхшы кечирмек, эр кез ансамбльде булунмалы: балет, хор, солист ве оркестр. Бу аньде мен ким олгъаным акъта тюшюнмейим, дирижермы я да бу джерьяннынъ башкъа бир иштиракчиси, буны эписини тешкиль этмек ве къолларынъда тутмакъ керексинъ.

«Къына геджеси» ве «сёз кесим»: аньаневий къырымтатар тою
«Къына геджеси» ве «сёз кесим»: аньаневий къырымтатар тою

— Сизинъ фикиринъиздже, дирижёр-къадыннынъ реберлигинде иджра эильген музыка эркек-дирижёрнынъ реберлигинде иджра этильген музыкадан фаркъланамы?

— Дирижёр ким олса олсун, эркекми, къадынмы, энъ эвеля озь ишини севген мутехассыс олмакъ керек. Сен буннен огърашасынъ, репетициялар, спектакллер кечиресинъ, амма, эльбетте, къадын эр бир саада икметлиги иле устюн чыкъа, о юмуругъыны масагъа урып, «мына бойле оладжакъ, башкъа ёл ёкъ!» деп, дос-догъру айтмай, о эвельден тюшюне.

© Из личного архива
Балалыкъта мен пек дуйгъулы эдим, эшиткен дюльбер музыкадан тап агълай биле эдим

— Земаневий бестекярларнынъ музыкасыны иджра этесизми? Оларнен къонушасызмы, меслеат аласызмы я да дирижер озю эр шейни билеми?

— Мытлакъа къонушамыз. Бунсыз олурмы? Театримизнинъ репертуары сонъки вакъыт чокъча мюзикллерден ибарет. Бу сейирджилер, публика беклеген эсерлер. Якъында Александр Журбиннинъ музыкасына «Орфей и Эвридика» адлы спектакльнинъ премьерасы олды. Эльбетте, онынъле меслеатлаштыкъ, телефон вастасы иле къонуштыкъ. Шимди спектакль азыр олса да, къонушувымыз токътамай, атта дост олдыкъ, бу инсан телефон ача, сорай, ярдым эте.

— Я шимдики театр репертуарындан энъ зияде бегенген эсеринъиз бармы?

— «Дубровский» серлевалы спектакль-мюзикл, онынъ музыкасыны бестекяр Ким Брейтбург язды, режиссер Владимир Косонынъа саналаштырувы. Онынъ премьерасы эки йыл эвель олды, амма щимди де, ильк косьтерильген куньлерде киби, чокъ рагъбетли. Бу спектакльни 5-7 кере бакъкъан инсанлар олгъаныны билем. Бегенемиз, дейлер, бизлерге де мемнюнмиз. Мюзиклнинъ аджайип ариялары керчектен де къафанъда даа чокъ вакъыт янъгъырай. Эльбет, Ким Брейтбург — бу бестекюр, кучьлю мелодист олгъаныны танымакъ керекмиз, о дюльбедер-дюльбер нагъмелерни уйдурып чыкъара.

Шаркъий оюнлар иджраджысы Елена Шедченко (Латифа)
Елена Шедченко: Озюнъи сататта дегиль де, озюнъдеки санатны севмели

— Къырым девлет музыкаль академик театри бир йылда тахминен къач эсер косьтере? Дирижёрнынъ иши чокъмы?

— Иш чокъ. Бир йылда тахминен учь-беш янъы саналаштырув нумайыш этемиз. Чешит музыка динълемек керексинъ, тырышмакъ керек, музыка иле огърашмакъ ве репетициялар кечирмек. Саба репетиция, акъшам спектакль. Эвге къайткъан сонъ, саба репетицияда 100 файызгъа азыр олмакъ ичюн, гедже саат 2-3-гедже чалышам. Дирижер — бу бойле бир зенааттыр ки, теджрибенъ не къадар олса биле, 10, 20, 30 йыл, сен даима огренмек, чалышмакъ ве инкишаф этмек керексинъ. Репетициялар да меракълы олмалы, оларда малюмат чокъ олмасы зарур.

— Аиленъиз акъта тариф этсенъиз.

— Меним эки балам бар, эки огълум. Буюги, Тамерлан, Акъярда окъуй ве чалыша, приборостроительный университетке кирди. Кенджем, Аслан-Гирей, музыканы мен киби сезе, онъа бакъкъанда: «Аллам Яраббим, не къадар манъа ошай!», деп, тюшюнем. Онынъ «абсолютный слух» деген къабилиети бар, пек музыкальдир. Музыка мектебине къатнай, фортепиано ве давул чала. Чалгъыджы олурмы, ёкъмы, бильмейим, вакъыт косьтерир.

© Из личного архива
Кендже огълум, Аслан-Гирей, музыканы мен киби сезе, онъа бакъкъанда: «Аллам Яраббим, не къадар манъа ошай!», деп, тюшюнем.

— Сиз да оджалыкъ япкъанынъыз акъта билем.

— 23 йыл теартде чалышам ве 22 йыл Къырым муэндислик-педагогик университетте оджалыкъ иши — «Музыкаль санат» кафедрасында уйкен оджа олам, дирижирование ве вокал боюнджа дерс берем. Анда бойле бир кичик консерватория яратылгъан, программа да аттта къалышмай. Меним студентлерим, окъувны битирип, энди музыкаль мектеплерде мудир ве башкъа вазифелер беджерелер. Биринджи эки йыл университетте чалышкъанда вокаль ансамбль яраткъан эдим, оны «Экзальте» деп, адладым — чешит костюмлер, дюльбер арекетлер, услюп боюнджа фаркълы эсерлер, чешит тюрлю конкурсларда, фестиваллерде иштирак этювлер, мукяфатлар. Ансамбль 10 йыл яшады, амма эр шей ичюн пек чокъ вакъыт керек. Асылында, оджалыкъ — бу мен ичюн бойле бир усулдыр, чюнки сен иджадий къыйма машнада булунасынъ.

«Къырым» ансамбли
Къырымтатар «Тым-Тым» оюны пейда олувы акъкъында эфсане

— Бизлер, сейирджилер, якъын вакъытта не беклемек керекмиз?

— Янъы саналаштырма да, сёз сырасы, Ким Брейтбургнынъ музыкасына, спектакль «Мост над рекой» деп адлана, режиссер-саналаштырыджы Владимир Косов. Эльбетте, эсерде севги бар, турмуш мевзусы да бар, казак ве чингенелер йырлары, меракълы музыкаль эсер. Шимди оркестр иле огренемиз, эзберлеймиз. Премьера тахминен октябрьнинъ башында оладжакъ. Келинъиз, мен беллесем, пек меракълы олур!

Диляра Суфьянова субетлешти