Акъярда къырымтатарлар шеэр акимиети иле эр йил керильген аньаневий корюшув кечирдилер. Губернатор репатрианлар абаданлаштырылувы боюнджа япылгъан ишнинъ нетиджелери ве планлар акъта тариф этти, эм де миллетке дестек косьтермек боюнджа тесивелерге джевап берди. Муим меселелерден бири, адетиндже, мусульманларнынъ диний байрамларына раатлыкъ куньлери берильмеси акъта риджа олды. Къырым джумхуриетинде эписи конфессиялар векиллери адет-узьре эм Пасха, эм де Ораза байрама ве Къурбан байрам куньлери раатланалар.

«Суаль стандарт шекилине аит дегиль, Къырымда бу меселе джумхуриет ёлбашчысынынъ айры эмири иле чезильди. Энди бойле олып чыкъа: бу байрам куньлери къомшуларымыз раатланалар, биз исе чалышамыз», — деп, анълатты къырымтатарларнынъ «Акъ-Яр» бирлешмесининъ ёлбашчысы Энвер Мамутдинов.

Акъярнынъ губернаторы Дмитрий Овсянников бу меселе музакере этильмек кереклиги иле разы олды.

Иджра акимиетнинъ иришмелери арасында бойле ал къайд этильди: къырымтатарлар топлу яшагъан ерлер абаданлаштырылмасы боюнджа 2018 сене сентябрь айына планлаштырылгъан чарелерден ярыдан зиядеси энди беджерильди.   

Айры алда, Уппа коюнде Умеров алына сокъагъынынъ ве Полюшко коюнде Бульварная сокъагъынынъ капиталь тамири боюнджа лейхалар тизилюви екюнленди. Даа беш сокъакъ тезигленди ве чакъыл тёшельди. Даа экиси 2019 сене апрель айынынъ сонъунадже гъайрыдан тамирленеджек. Уркуста, Буюк Мускомия ве Полюшко койлеринде мусульман мезарлыкъларына алып кельген ёллар тамирленювне смета весикъалары ишлер чыкъарылды. Вокзальная сокъагъы районында  Сюргюнлик къурбанлары абидеси огюндеки сквер абаданлаштырылды.

«Акимиет иле Улу Ватан дженки вакъиаларына багъышлангъан мемориаллар ве хатыра ишаретлер абаданлашувы боюнджа конкрет арекетлер планы ишлеп чыкъарылды. Олар эписи тертипке кетириледжек, эм де Акъяр немсе-фашист баскъынджыларындан азат этильгенининъ 75-йыллыгъына багъышлангъан байрам тедбирлерге азырлыкълар алып барыладжакъ», — деп, къошты шеэр ёлбашчысы.

Бундан гъайры, 2018 сене илькиде къырымтатар тилинде тасиль берген сыныфлар толу шекильде эдебият иле темиленди. Бутюн Русиеде олгъаны киби, бойле сыныфлар ана-бабаларынынъ аризалары иле тизиле. Шимдики вакъытта къырымтатар тили учь мектепте огрениле: №59, №47 ве №46.

«Йигирми йылларнен не асфальт, не де чакъыл сепильмеген ерлер бар. Адамлар чамур ичинде яшай эдилер ве асфальткъадже зорнен етип бара эдилер. Тек бойле этип балаларны бала багъчаларгъа ве мектеплерге еткизмек мумкюн эди. Бу меселелер реаль шекильде чезиле – бу энъ эсас нетиджедир», — деп, екюн чекти Энвер Мамутдинов.