Январьнинъ 19 куню Акъяр Джемиет палатасынынъ миллетлерара ве конфессияларара мунасебетлер боюнджа комиссиянынъ ёлбашчысы, мусульман «Эль-Меджид» адлы ерли дин джемиетининъ  реиси Талят Сулейманов вефат этти. Миллий арекет ветераны 70 яшында эди.

70-нджи сенелернинъ сонъундан башлап, Талят Сейдаметович къырымтатарлар Ватангъа авдет олунувы огърунда алып барылгъанлар арасында фааль арекетчи эди. Къырымда энди 90-нджы сенелернинъ сонъунда Сулейманов укъукъкъорчалайыджы джемаат фаалиетинен огърашып башлады. О, ерли шураларда чешит севиеде мебус оларакъ сайлангъан эди.

Эр ерде, эм Акъярда, эм де Къырымда инсанлар тазиелер бильдирелер. 

«Фаний дюньяны месулиетли ве намуслы инсан терк этти, къырымтатар халкъынынъ лидерлеринден бири. О эр даим джемаатны инкишаф этмекке, бир-биримизни урьмет этювге ве анъламагъа чагъыра эди. Сезгир, мераметли, эм де ахлякъий къыйметлерни яхшы бильген Талят Сейдаметовични бильгенлер эписи урьмет эте эдилер. Акъяр акимиети адындан ве шахсен озь адымдан онынъ тувгъанларына, якъынларына, танышларына ве достларына терен тазиелер бильдирем», — Акъяр губернаторы Дмитрий Овсянниковнынъ матбуат-хызмети буны алынма шекилинде яза.

«Къырым мусульманлары Диний идаресининъ адындан ве шахсен озь адымдан Талят Сулейманов вефат эткени себеинден терен тазиелерими бильдирем. О, къырымтатар халкъы Ватангъа къайтарылмакъ ишинде энъ фааль иштиракчилерден бири эди. Талят Сулейманов озь миллетининъ келеджеги акъта джан-юректен къайрыгъа эди. Онынъ ады эр бир къырымтатарнынъ къальбинде эбедиен къаладжакъ», — деп, бильдирди тазиелерини Къырым муфтиси Эмирали Аблаев.

Талят Сулейманов 1949 сенеси Озьбекистанда, Ташкент виляетининъ  Алмазар коюнде догъды. Ташкент  вагон  депосында, сонъра Нижний Новгород шеэрининъ Къуруджылыкъ-монтаж идаресинде  чалышты. 1993 сенесинден берли Акъярда мусульман «Эль-Меджид» адлы ерли дин джемиетининъ  реиси эди.  2000-2004 сенелери депутат Балыкълава район шурасынынъ мебусы эди.  2010-2014 сенелери — Эски Шули район шурасынынъ мебусы олды. 2016 сенеден берли  – Акъяр Джемиет палатасынынъ азасы, миллетлерара ве конфессияларара мунасебетлер боюнджа комиссиянынъ ёлбашчысы.