Къырым Русие эркянына кирген сонъ иль сефер къырымтатар медениети куньлери кечти. Корюшув Туркие къырымтатарлары медений джемиетлерининъ федерациясы ве Къырымнынъ иш медений меркези иле тешкиль этильди. Тедбирге четэльдеки ватандашлар ве ярымададаки вазиет иле меракълангъанлар давет этильди. 

«Бу къырымтатарлар Туркиеде озь ватандашлары ичюн  тешкиль эткен ильк буюк тедбирдир», — Туркиедеки Sputnik Къырымда Русие президентининъ даимий векили Георгий Мурадовнынъ сёзлерини алынма шекилинде бере.

Зиярет кетишатында Къырымда медений муэссиселернинъ, миллий кутьлевий малюмат васталарынынъ реберлери, алимлер ве иш адамлары озь марузалары иле чыкъышта булундылар. Бундан гъайры  МГИМО проректоры Евгений Кожокин чыкъаргъан Исмаил Гапринский акъта фильм нумайыш этильди. 

«Туркиеде биз ватандашларымыз иле ишбирлик ве даимий багъ тизмеге истеймиз, Къырым ве Туркие арасында копюр олмалы. Бизим халкъмыз озь тарихында чешит кунь корьди, умют этем ки, эм Русие, эм де Туркие тарафындан багъ пекитильмеси ичюн девлет къол тутаджакъ», — РИА Новости агентлиги Исмаил Гаспринский адына медиа меркезнинъ мудири Сайде Усманованынъ сёзлерини алынма шекилинде бере.

Музакере этильген суаллерден бири Багъчасарайда реконструкция  этильген Ханлар Сарайынынъ вазиети олды. Хатырлатамыз, украинские КМВ ишлер кетишатында къачырылгъан бозувлар акъта малюматларны даркъаталар.

«Экспертлер, мимарлар, реставрация боюнджа мутехассыслар вазиет акъта тариф эттилер. Белли олгъаны киби, бу акъта чокъусы ялан малюматлар бизим душманларымыз иле даркъатылды. Онынъ ичюн мусбет вазиет акъта объектив малюмат такъдим олунды, бу Багъчасарайдаки сарай гъайрыдан тикленильгени ве тамир этилюви иле багълыдыр», — поделился Мурадов.

«Туркие къырымтатарлар иле ишбирликни кенишлетмек керек, бу эки тувгъан регион арасында ичтимаий, медений, икътисадий, ильмий, диний ве джемаат багълар инкишаф эттирилюви ичюндир», — деп, къайд этти Туркиеде къырымтатарлар медений джемиетлери федерациясынынъ ёлбашчысы Унвер РИА Новости агентлигине.

Тешкилятчыларнынъ сёзлерине коре, Анкарада къырымтатарларнынъ куньлери эр йыл кечирмеге планлаштыралар.