Джума джами къурулувы боюнджа ишлер эвельден тасдыкълангъан график боюнджа алып барыла. Тыш хызметчи деталь планировка ишлерине кечти. Бу акъта Къырым мусульманлары диний идаресининъ матбуат-хызмети хабер эте.

«Эписи муэндислик коммуникациялар донатылды, темизлев иншаатлар ерлештирильди, сув иле резервуарлар азырланды. Январь-февраль айларында джами территориясындан ЛЭП, яни электрик хаттыларны башкъа ерге кечирмек планлаштырыла. Энди шимди арабалар парковкасы ичюн ер азырлана. Джамининъ эсас бинасында баш къуббе ве дёрт яры къуббе ерлештирильди, иншаат секиз кошели колонналарда тура. Ишчилер вентиляцион системанынъ абаданлаштырылувы узеринде чалышалар. Баш бина огюндеки мейданда сувдан къуртарылув, яни гидроизоляция ишлери кечириле. Бу ерде табанны гранит иле тёшемеге планлаштыралар, онынъ астында дренаж  система оладжакъ, ягъанакълар ягъмасындан къурталмакъ ичюн», — деп, хабер этелер муфтиятта.

Лейхагъа бинаен, бинанынъ цоколь къатында энди гардероб одасы, вестибюль ве холл, эм де абдест алмакъ ичюн ода азырланды. Джамининъ меркезий салонында экинджи къаткъа котерильмек ичюн лифтлер назарда тутула. Бундан гъайры, бутюн территорияда имкянлары сынъырлы олгъан инсанлар булунмасы мумкюн оладжакъ.

Джума джами учь гектардан зияде ерде ерлеше. Къуруджылыкъта  100-ден зияде къуруджы ве 10 техника нусхасы чалыша.