Джума эртеси куню НТВ каналында британ сакини Джон Уорреннинъ  «Поедем, поедим!» серлевалы программасы эфирге чыкъты. Мешур гурман-алыпбарыджы  побывал на  Koktebel Jazz Party фестивалинде булунды ве буннен бирге ерли емеклерни огренди.

Шаркъий, рус ве авропалы дадларнынъ къарышмасы иле танышувны Уоррен ресторандан башлады. Анда Къырымдаки классик емеклерни ашап бакъты. Ашчы Руслан озь мусафирини диетик эм де адеттеш тыш долма пиширмеге огретти: бу нутрия этинден эм де пиринчсиз, ромен слатасы иле аш олды. Буны алма къошафында дымладылар, керекли аш мадделерини къоштылар. Соус ерине – йогъурт ве къаймакъ иле къыяр ве лимон шырасы. Бефстроганов емегини рапанлар иле пиширдилер. Барабулька балыкъны исе сары ве зейтун ягъы къарышмасында къавурдылар. Эксперименталь уйле емегини Уоррен мемнюниетлик иле ашады. Сонъра фермаджыларнынъ къашкъавалыны ве чыкъчыкъбалабанларыны мемнюниетлик иле ашады. Даа бир ерли ашчы Кирилл иле озю Къара денъиз креветкалары иле паста пиширди. Амма программанынъ энъ меракълы къысмы  Коктебель эфсанеси – Эскандер Бахиевден джаз пилявы олды.

Ич бир Koktebel Jazz Party фестивали къырымтатарларнынъ аньаневий емеги олмаздан кечмей.

«2000-нджи сене къайттым. Иш ёкъ эди. Мени фестивальге 25 инсан ичюн аш пиширмеге давет эттилер. Бакъам – беджердим. Экинджи куню инсанларнынъ сайысы артты», – деп, хатырлай Эскандер.

Бахиевнинъ персональ рекорды – 600 адам ичюн пиширильген пиляв. Усталыкънынъ сырларындан бири – онынъ мутехассыс тасили олмагъанында. Пиляв устасы – тыббий институтнынъ мезуны.

«Умумен экимлик фаалиети ашханеде ярдым эте. Эписи къанунлар – биохимия, биофизика – эр шей бу ерде», — деп, итираф эте Эскандер программада.

Эсас емекни пиширмек ичюн Коктебельнинъ мешур ашчысы махсус пиринч чешитини къуллана – бу озьбек  девзира пиринчи. Фестивальнинъ эписи мусафирлери пилявны бегенмелери ичюн, буюк къазаннынъ бир четине къуру мейвалар сепиле, башкъа тарафына исе – «кескинлик». Бойлеликнен, бир вакъытта эки чешит пиляв пишириле – эм татлы севгенлер, эм де аджджы севгенлер ичюн.

Джон Уоррен мустакъиль шекильде пилявгъа музыкаллик къошты, о, къайнагъан къазан устюнде волторна чалгъы алетини чалды. Коктебель вояжына Джон Уоррен юксек къыймет кести ве язлыкъ мемнюниетликни насыл девам эттирмек акъта меракъланды.

«Кузь – Къырымда гастрономик фестиваллер вакъыты ве ноябрьдеки шарап фестивалинде биз сизни давет этемиз», — деди мусафирчен тарзда Къырымнынъ курорт ве туризм назири Вадим Волченко.

2003 сенеси Коктебель джазынынъ темель къоювджысы — журналист Дмитрий Киселевнынъ шахсий тешеббюси оларакъ пейда олгъан фестиваль Къырымнынъ визит карточкаларындан бири олды ве халкъара джаз форумлары джедвелинде танылгъан ерни алды. 2017 сене Koktebel Jazz Party мусафири — Русие президенти Владимир Путин олды. Чешит сенелерде фестивальни эфсаневий  посетили легендарный джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), аджайип саксофонджы Роберт Анчиполовский (Исраиль). Умумен 16 йыл девамында Коктебельде ярым юзьге якъын дюньяджа белли джаз коллективлери чыкъышта булундылар.