Къырымда Джума джамининъ къуруджылары ички безетюв ишлерни башладылар. Бу акъта объект тефтиш этильген сонъ РФ Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек озь Facebook саифесинде язды.

Акъмесджитнинъ Джума джамиси
Буюклик ве дюльберлик: Къырымнынъ Джума джамиси къушлар учкъан юксекликтен

«Бетон ишлер толусынен екюнленди. Энди биз ички безетюв дереджесине еттик. Бу пек месулиетли ве  индже иштир, бу басамакъта буюк усталыкъ талап этиле. Къуруджылар эм де ог корюниш ишлерине кечтилер. Буннен бирге мемурий биналар да безетюв ичюн азырлар», — деп, хабер этти Руслан Бальбек.

Мебус эм де эсас джамининъ буюк къуббеси тикленильмесининъ тафсилятлары иле пайлашты. «Энди эсас джамининъ буюк къуббеси тикленильди. Бу бинанынъ энъ корюмли элементлеринден биридир: онынъ диаметри – 18 метр, биринджи къаттан юксеклиги исе  тахминен 29 метрни тешкиль эте. Шимди къуббе маден табакълары иле орьтюле. Ишлер минерелерде кечириле, якъын вакъытта оларнынъ устюнде конуслар ерлешеджек, шимди бу ишлер толу шекильде алып барыла», — деп, тариф этти Бальбек.

Бундан гъайры, парламентарийнинъ сёзлерине коре, 95% джами агъларгъа къошулув ичюн азыр, эм де лифтлер ерлештирилюви башланды.