Къырымнынъ Къарасувбазар районындан Зинадиновлар «Семья года» адлы умумрусие конкурсында гъалип чыкъты. Конкурс Русие Федерациясында эмек ве ичтимаий къорув назирлиги ве агъыр вазиетте булунгъан балаларгъа дестек фонды иле энди учюнджи кере кечириле. Къыскъа малюмат месаджындан белли олды ки, Дилявер ве Гузель Зинадиновлар «Къоранта – аньанелер хазинеси» деген номинацияда финалгъа чыкъты. Жюри акъикъаттен де буюк ве уникаль къорантаны, даа догърусы бутюн ансамльни сечти.

Зинадиновлар Къарасувбазар янында кичик Къатырша Сарай, яни Лечебное коюнде яшайлар. Музыкаль коллектив тамам Къатырша-сарай деп адланыла.

«Сюргюнликтен эвель эм анам, эм бабам бу ерде яшай эдилер. Биз де тамам бу ерге къайттыкъ, — деп, тариф эте къоранта башы Дилявер Зинадинов. — Бабам 1991 сене бу ансамбльнинъ темелини къойды ве оны койнинъ адынен, «Къатырша-сарай» деп адлады. Онынъ музыкаль тасили ёкъ эди, амма тап балалыкъта дойра чалгъы алетини чалмагъа огренген. Мен, огълан ве къыз къардашларым – биз эпимиз чалгъыджымыз. Мен нефес чалгъы алетлерини чалам. Меним балаларым да излеримден кетти. Эпимиз берабер чаламыз. Бизим дёрт огълумыз бар. Уйкен огълум музыкаль окъув юртны битирди, шимди интитутта окъуй. О аккордеон чала. Экинджиси музыкаль мектепте окъуй, кеманеджи. Кендже эгизлер музыкаль мектепке бармагъа ниет этелер ве анда истеген чалгъы алетни сечерлер».

Музыкаль къорантанынъ репертуары – фольклордыр. Тек Дилявер Аблязовичнинъ омюр аркъардашы, Гузель ханым, санагъа чыкъмай.

«О, бизим бутюн ансамблимизнинъ ребери ола. Онынъ музыкаль тасили ёкъ, амма балаларгъа айнени йырлай», — деп, пайлаша къоранта башы.

© страница Гузель Зинадиновой в соцсетях
Гузель Зинадинова балалары иле

Эписи гъалиплер ноябрьнинъ 22 куню Москвагъа давет этильди, анда олар байрам концертинде иштирак этеджеклер. Пайтахткъа кетмек иле Гузель Мамидиевна огъраша.

«Бильмейим,эпимиз барармыз я да ёкъ, чюнки биз тек озь аилемизни язгъан эдик – акъай, апай ве балалар. Ансамбльде биз 14 адаммыз. Эпимиз берабер бармагъа истер эдик, эльбет. Биз конкурскъа фото ве видео ёлладыкъ, суаллерге джевап бердик. Бунъа коре бизни сечтилер. Бугунь даветнаме алдыкъ», — деп, тариф эте Гузель Зинадинова.

2018 сене Умумрусие конкурсынынъ тешкилий 329 такъдимнаме ёлланылды, оларнынъ арасында чешит номинациялар «Чокъ балалы аиле» — 74 къоранта, «Яш аиле» — 69 къоранта, «Кой аилеси» — 68 къоранта, «Русиенинъ алтын аилеси» — 48 къоранта, «Къоранта – аньанелер хазинеси» — 70 къоранта.