Августнынъ 13-де Истамбулда къырымтатар Кутуб-заде аилесинде  огълан догъды, онъа Кенан ады берильди. 1945 сене январьнинъ 28-де Освенцимде лагерь азат этильгенден бир куньден сонъ, о весикъалы хроника чыкъармакъ ичюн олюм лагерине кирген беш оператордан бири олды. Бираз сонъ кино мальземели Нюрнберг джерьянында миллетчи джинаетчилеренинъ къабаатланувы темели олдылар. Кенан Кутуб-заденинъ ады исе эбедиен къырымтатар халкъынынъ улу огъуллары джедвелине язылды.  

Келеджекте джебеджи-кинооператор оладжакъ инсан даа кичик огъланчыкъ олгъанда, онынъ аилеси Туркиеден Ватангъа. Багъчасарайгъа къайтты, тамам анда Кенан осип буюди, о вакъытта адий олгъан мектеп тасилини алды, техникумгъа полиграфист болюгине окъумагъа кирди. Зенаат эльде эткен сонъ генч Ялтагъа чалышмагъа кете. Анда тезден Ялта киностудиясына келе ве кинооператор зенаатына севда ола. 1927 сене Кенан Кутуб-заде башта оператор ярдымджысы вазифесини беджерип башлай. 1932 сене о, Москвагъа коче ве «Востокфильм» киностудиясында, 1938 сене исе – весикъалы фильмлернинъ меркезий студиясында  оператор  вазифесине тайинлене.  Буннен бир вакъытта о ВГИК-те тасиль ала. Бу окъув юртнынъ мезунлары энди 1941 сене июльнинъ 23-де джебе кинохроникасы узеринде чалышып башлайлар. Оларнынъ арасында Кутуб-заде де бар эди.

© Музей ЦСДФ
Кенан Кутуб-заде

Весикъалы фильмлернинъ белли операторы Кричевский хатырлагъанына коре, оларны бойле ишке алы даа азырламагъан эдилер:

«Тернопольде бизни арбий урбаларгъа кийдирселер биле, биз эписи бир штатскийлер киби корюне эдик.  Эм де бизим бакъышларымыз эр вакъыт арбий девирге уйгъун дегиль эдилер: чокъусылар биз япракълар иле сакъланып, тёпелерде бир де бир урушларны чыкъараджамыз, деп, белей эдик. Эр шей, эльбетте, ойле чыкъмады».

Уруш мейданында олаяткъан шейлерни косьтермек ичюн онынъ устюнде олмакъ ве атувлар алтында чалышмакъ керек ола эди. Виран олгъан шеэр ве койлерден кинохроника алып бармакъ та бундан енгиль дегиль. «Агъласанъызда, чыкъарынъыз», — бу Александр Довженконынъ джебе операторларына мешур мураджааты  дюльберлик ичюн айтылгъан бош лаф дегиль эди.

«Бизим белямызны, бизим гъайыпларымызны чыкъармагъа къыйын эди, атта мумкюн дегиль эди. Козьлерим огюнде совет учагъы урулгъаныны, ве учуджылар джеседлери тапылгъаныны  корьгенде, мен буны чыкъармагъанымы хатырлайым! Меним къолумда камера бар эди, ве мен, козьяшларымдан богъулып,  бунъа бакъа эдим, амма чыкъармадым. Энди мен бу себептен озюми сёгем», — деп, хатырлай эди мешур режиссер Роман Кармен.

Кутуб-заде озю сонъра язгъан эди:

«Москва госпиталлеринден биринде съемкалар кечиргенде, мен дженк- бу не олгъаныны ильк сефер дуйдым. Яш учуджынынъ аягъы кесильгенини корьгенде. Меним янымда М.Посельский булуна эди; о, ампутацияны корьгенде, ярамады… Бу Михаил Посельский дёрт йылдан сонъ Берлинде сокъакъ урушларны чыкъара эди…».

1942 сенеден берли Кутуб-заде — 1-нджи Украин джебесиндеки сиясий идаренинъ кинооператоры. Киев, Житомир-Бердичевск, Корсунь-Шевченко уджум этиджи амелиятларда, Берлин уджумларында иштирак этти.

Джебеде иш насыл кечкени акъта операторнынъ мукяфатланув кягъытындаки метин малюмат бере:

«… Кутуб-заде озь ишини начал свою работу на 1-нджи Украин джебесинде  Малина районында урушлар чыкъарылувындан башлады.  Огдекилер иле арекет этип, эр вакъыт арбийлер сырасында оларакъ, Кутуб-заде Белая Церковь районында уруш мейданындан парлакъ, меракълы репортаж азырлады.

Корсунь-Шевченко группировкасы ёкъ этильген вакъыттаки съёмкада Кутуб-заде озь джесюрлигини ве батырлыгъыны косьтерди. Учакъта сарылып алынгъан районгъа ташланып, кучьлю боран вакъытында аппаратура иле джаяв юрип, кино чыкъаргъанда, эм де агъыр хаста оларакъ, Кутуб-заде онъа берильген авалени беджерди. Бу съёмка биткен сонъ, энди юрип оламагъан алда,  oпeратор Кутуб-заде Москвагъа тедавийленювге ёлланды. Сагълыгъы ерине кельген сонъ Кутуб-заде 1-нджи Украин джебесине къайтты ве Бучач районында урушлар съёмкаларында иштирак этти.

Июль уджуми вакъытында оператор Кутуб-заде ордуда булунды ве Львов районында арбий эпизодларны чыкъарды. Биринджилер сырасында шеэрге киргенде Кутуб-заде Къызыл Орду Львов шеэрине киргени ве эали иле корюшув акъта тарихий, текрарланмаз репортаж азырлады.
Шимди Кутуб-заде Висла районында булуна.

Оператор Кутуб-Заде акимиет мукяфатына – 2-нджи дередже Улу Ватан дженки орденине  мунасип».

© Музей ЦСДФ
Кенан Кутуб-заде (сол тарафтан) ве Николай Быков

Энъ мешур ве агъыр иш акъта мешур къырымлы озю хатырлавларыны къалдырды:

«Мен Освенцимге кирген ве оны азат эткен  танкистлер иле булундым. Даа сабанлардан тютюн чыкъа эди… Мен балаларны корьгенде, оларнынъ устюнде фашистлер къылынгъаныны билип, юрегим токътайджакъ, деп, белледим. Чыкъардым ве агъладым…».

Совет языджысы Всеволод Вишневский бираз сонъра  Нюрнберг джерьянынынъ иштиракчилери киновесикъаны такъдим эткенлери акъта язаджакъ:

«Февральнинъ 9-да саат 3-ни 37 дакъкъа кечкенде джебе операторлары иле чыкъарылгъан совет  фильми такъдим этильди. Бу дюньяджа белли энъ буюк весикъалы фильмлерден биридир. Мен наушниклерде эшитем, четэль терджиманларынынъ нефеси тутула, олар эеджанлангъаны себебинден кимер сёзлерни унуталар. Махкемеленгенлер экрангъа тикилип бакъалар. Тек Геринг ве Гесс бакъмайлар. Сонъра Геринг те даянамай.О, наушниклерни ала ве айланып озю беджерген ишке бакъа».

Дженктен сонъ Кенан Кутуб-заде Ростов-на-Дону шеэрине коче, ерли киностудияда чалыша, кинотехникумда чалыша. Онынъ биринджи омюр аркъардашындан огълу Исмет бабасынынъ ишини девам эте ве «Останкино» идаресинде оператор олып чалыша. Экинджи огълу Тимур Ростовда геолог олды.

Кутуб-заде иштирак эткен дженктен сонъ чыкъарылгъан фильмлер, эсасен адий совет журналистикасы черчивесинде къала эди: «День победившей страны» (1947 сене), «Женщины социалистического транспорта» (1950 сене), «На Кубанской земле» (1962 сене), «Пребывание чехословацкой крестьянской делегации в Советском Союзе» (1949 сене). Намлы операторнынъ шегиртлери хатырлагъанларына коре, онынъ омюрининъ бу къысмында оны зиядедже оджалыкъ меракъландыра эди. Миннетдар студентлерден бири Юрий Щербаков озь макъалесинде язгъаны киби, Кутуб-заде этрафында топлангъан яшларны «кутубченкилер» деп, адлай эдилер.

2016 сене майыс айында Ростове-на-Дону шеэринде «Фронтовым операторам Ростовской киностудии» язувы иле хатыра ишарет ерлештирильди. Бу ерде 11 сойад язылы, оларнынъ арасында Кутуб-заде де бар. бу шеэрде о, 1981 сене февраль 22-не къадар яшады. Тамам шу 2016 сене кинооператор догъгъанынынынъ 110-йыллыгъы шерефине онынъ адыны Ялта киностудиясында эбедийлештирмеге тевсие эттилер.