Июннинъ 26-да бутюн дюнья боюнджа эписи къырымтатарлар Байракъ кунюни къайд этелер.

Миллий байракъ — бу недир? Байракъ – бу халкънынъ учь эсас тимсаллеринден биридир. Шу тимсаль толусынен халкъ акъкъыда тариф эте биле. Къырымтатар байрагъы бу не демектир? Онынъ парлакъ ренклери нени ифаде эте? Кок тюсю – тюркий халкъларнынъ аньаневий ренкидир. О ачыкъ кок ве азатлыкъ тимсалидир. Байракъта акс олунгъан Таракъ Тамгъа исе Къырымда укюмдар олгъан Герайлар сюлялесининъ сой тимсалидир.

Къырым копюринде къырымтатар байракълары иле арабалар юрюши кечти

Къырымтатарларнынъ тарихы гъает зенгиндир. Бу халкъ яшагъандан берли чокъ шейлер денъишти, базы вакъытлары атта медениет денъишмелерге огърады, амма байракъ денъишмейип къалды. Кок кетен эр заман, эр алда ве эр бир шараитте дестек, ярдым вазифесини беджерди. Яшайышкъа нокътаий-назарны, арекет тарзынъы, яшагъан еринъни денъиштирмек мумкюн, лякин миллетинъи ич бир вакъыт денъиштирмезсинъ. Къырымтатар миллетининъ Ватаны — Къырым! Башкъасы ёкъ, эм де олмаз! Бугунь яшларгъа ватаперверлик акъкъында тариф этмеге ич те кереги ёкъ. Насыл байракъ кокни яраштыргъаныны эр кес биле. Бугунь миллий байракъсыз ич бир мерасим кечмей. Бизлер ичюн бу тек кетен дегиль де, бу огге ынтылмакъ ичюн сильтемдир, медениетке ве эльбетте тасильге къол тутмакъ ичюн бир макъсадтыр.

Къырымтатар байракъ куню такъвимде илькиде 2010 сенеси пейда олды. Бу ярымаданынъ эалиси ичюн тимсаль ташыгъан байрамлардан бири. Бу сангъа багъышлап, бу куню Къырым копюринде кутьлевий арабалар юрюши кечти. Керич богъазынынъ эки ялысындан бир бирине къаршы эки колонна ёл алды. Иштиракчилер арасында Къырым ве Краснодар дживраныныъ векиллери. Кубаньда бугунь алтмыш бинъге якъын къырымтатар яшамакъта. Машналар  миллий байракълар иле яраштырылгъан. Олар копюрнинъ кемерлери тюбюнде расткелип, бир бирлерини «Селям алейкум, ватандашлар» сёзлеринен къаршыладылар. Тешеббюсчилер – Къырым Джумхуриетининъ къырымтатар миллий-медений мухтариети ве Краснодар дживарынынъ къырымтатарлар джемиет бирлешмеси.

Байракъ куню эм де Акъмесджитте къайд этильди. Къырым университетининъ эсас мейданында – оладжакъ мутехассыслар: муэндислер, тильшынаслар, рессимлар, чалгъыджылар. Бу къырымтатар халкъынынъ арекет эттириджи кучьтир. Тедбир  иштиракчилери дюньяда энъ буюк къырымтатар байрагъыны яйдырдылар. Онынъ кенълиги 12 метр,узунлыгъы исе 24 метрни тешкиль эте. Бу ама-аман учь юз квадрат метрдир. Бу корюнишке къушлар учкъан юксекликтен къыймет кесмек мумкюн. Мавы кетен  — уджсыз-буджакъсыз азатлыкъ тимсалидир. Чюнки Къырымда ич бир вакъыт топракъ къуллыгъы олмады. Алтын Тамгъа, Герайларнынъ тимсали – икметлик ве адалетлик ишаретидир, оны эр бир къырымтатар биле ве догъру къуллана. 

Байракъ кунюне багъышлангъан тантаналы концерт Багъчасарай шеэринде де кечти. Район медениет эвинде миллий йырлар ве оюнлар иджра этильди, олар бир кимсени лякъайд къалдырмады. Анда Багъчасарай шеэрининъ мусафирлери ве сакинлери топландылар. Акимиет векиллери де тешриф буюрдылар. Оларнынъ арасында девлет миллетлерара мунасебетлер комитетининъ реиси Ленур Абдуранаманов, Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек, Багъчасарай районынынъ ёлбашчысы Рефат Дердаров булундылар.

Бу куню эр бир къырымтатарнынъ элинде миллий байракъ – буюкми, кичикми. Бу ярымадада тамыр халкъ олгъанымызнынъ тимсали. Кимлигимизнинъ айры бир коды. Журналистлернен къонушкъан заман РФ Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек тамам буны къайд этти:
«Къырымтатар байрагъы — бу къырымтатар халкъынынъ миллий коды, онынъ эсас тимсалидир. Эминим, къырымтатарларнынъ келеджеги тынч кок алтында, адалетлик, мувазенет, икметлик муитинде. Эписи ватандашларымызгъа, эписи къырымтатарларгъа мен не тилер эдим?

Къырымтатар миллетининъ тимсалини сакъламакъ. Чюнки бу байракъ алтында эр кес бирлеше. Яни бу эм де къырымтатар бирдемлигининъ тимсалидир».