Рамазан чадырында Поклонная дагъында къырымтатарларнныъ акъшамы кечти. Бинъге якъын мусафир Рамазан айы девамында акъшам емегини ашамакъ иле берабер, ислям динини куткен Къырым халкъынынъ медениети иле таныш олдылар.

Ифтар Къура окъулувындан, ярымада акъта  кичик фильм бакъылувындан, бала халкъ коллективлерининъ чыкъышларындан башланды. Селямлашув сёзюнен Къырым муфтисининъ муавини Эсадуллах Баиров чыкъышта булунды.

«Биз бу ифтарны Русиенинъ меркезинде, Москвада кечиргенимиз эмиетли ве аджайип. Къырымтатарлар ифтар кечирелер, бутюн Москва мусульманларыны ашаталар. Ве бу аджайип. Биз — эмексевер халкъ, яратыджы халкъмыз. Ве эгер из къалдырылса, бу бойле олмалы. Озь миллетиме тувгъан топракъта абаданлыкъ ве эйилик тилейим», — деп. пайлашты «Россия для всех» порталынен Москвада къырымтатар джемиетининъ башы Эдем Умеров.

© П. Расулова
Рамазан чадырында къырымтатарларнынъ акъшамы

Рамазан чадыры — бу эр йыл кечирильген медений-хайрие лейхадыр, оны Москва мусульманларынынъ диний идареси тешкиль эте, Русие Федерациясы мусульманларынынъ диний идареси оларгъа къол тута. Адетиндже Рамазан айы девамында эр бир ифтар мында ислям динини куткен Русиенинъ бир де бир халкъына, четэль мусульман мемлекетлерине, халяль индустриягъа, ичтимаий программаларгъа  багъышланыла. 
2018 сене Ораза ве рухий джеэттен темизленюв майыснынъ 16-да башланды ве июннинъ 14-де акъшам екюнленди.

Рамазан айында мусульманлар ичюн ваджип олгъан Ораза — ислям дининде беш фарздан биридир. Къалгъан дёрт фарз – бу иман шаатлыгъы, дуа, садакъа ве аджылыкъ.   Мукъадде Рамазан айынынъ оразасы кунь догъувдан башлана ве кунь баткъанда екюнлей. Ораза туткъанлар куньдюз ашамайып, ичмейип, бутюн ай девамында – пис сёзлерден ве ярамай ниетлерден вазгечмек кереклер. Оларнынъ макъсады — иманны пекитмек, яшайыш тарзгъа башкъа тарафтан бакъмакъ, ясакълардан четлешмек, акъикъий аят къыйметлерини бельгилемек. Ай девамында эм де хайрие ишлернен огърашмакъ лязим, кунь баткъан сонъ ифтар емеклерини исе бутюн къоранта иле ашайлар ве мухтаджларгъа даркъаталар.