Ярымадада майыснынъ 18 куню адетиндже Къырым халкълары сюргюнлик къурбанларынынъ хатырасына багъышлангъан тедбирлер кечти, деп, хабер эте РИА Новости.

Саба Акъмесджитте Къырым федераль университетининъ Небатат багъчасынынъ сынъырларында ве Вокзал янында ерлешкен хатыра ишаретке  гуллер къоюлды. Эписи конфессияларгъа аит къырымлылар Къырымдан сюргюн этильгенлернинъ рухларына кильселерде, джамилерде, кенасаларыда ве синагогаларда бир вакъытта дуалар окъудылар.

Акциянынъ меркезий вакъиасы Багъчасарайгъа якъын ерде кечкен концерт-реквием олды. Тедбир  «Сюрень» демиръёл станциясында кечти. Тамам бу ерден эалининъ эксериети сюргюн этильген эди. Бугунь бу ерде мемориаль комплекс къурула. Концерттен эвель мемориалнынъ объектлеринден бирине – теплушка-вагонына гуллер къоюлды. Тедбирде акимиет векиллери ве руханийлер иштирак эттилер.

«Русие Федерациясына, бизим тарихий Ватанымызгъа, къайткъан сонъ, бизим инкишаф этювимиз ичюн янъы фурсатлар пейда олды. Къырым Джумхуриети территориясында яшагъан халкъларнынъ медениети ве урф-адетлери, хусусан сюргюнлик нетиджесинде зарар корьгенлернинъ инкишафына эминлик эльде этик. Энъ агъыр вазиетке къырымтатар халкъы огърады, бу ич бир вакъыт унутылмаз, олар инкишаф этиледжек ве гъайрыдан тиклениледжек. Бугунь девлет бунынъ ичюн эр шей япа», — деди Аксенов.

Бирдемлик муимлиги акъта нутукъ иле топлангъанларгъа эм де Къырым муфтиси Эмирали Аблаев ве Акъмесджит ве Къырым митрополити Лазарь мураджаат этти.

«Бу куню иман эткен къырымлылар агъыр вакъытта зарар корьгенлер рухуна дуалар окъуйлар, бойле фаджиа ич бир вакъыт текрарланмасын, дюньяда севги, муаббетлик ве эйи мунасебетлер олсун, деп, ибадетлер къылалар», — деди озь невбетинде митрополит Лазарь.
«Бизни бирдемлик къувандыра. Бизим дуйгъуларымыз ве ниетлеримиз келеджекке догъуртылмакъ керек. Биз барышыкъта яшамалымыз», — деп, къайд этти муфти Эмирали Аблаев.

1944 сене ярымада территориясындан  Къырымда яшагъан бир сыра миллетлер меджбурий алда сюргюн этильди. Оларнынъ арасында урумлар, эрменилер, немселер, булгъарлар, итальянлар. Энъ агъыр зарарларны къырымтатарлар чектилер. Бу эписи халкълар фашистлер иле ишбирликте ве совет партизанларына къаршы арекет алып барувда къабаатлангъан эдилер. Сюргюн этилюв 1944 сене майыснынъ 18-де башланды.

80-нджи сенелернинъ сонъунда къымтатарларгъа ярымадагъа къайтмакъ рухссет этильди. 

Сюргюн этильген халкъларнынъ реабилитациясы Къырым Русие иле бирлешкен сонъ юзь берди. 2014 сене  апрельнинъ 21-де РФ президенти Владимир Путин «Эрмени, булгъар, урум, къырымтатар ве немсе халкъларынынъ реабилитациясы боюнджа чарелер ве оларнынъ гъайрыдан тикленилювине ве инкишафына девлет дестеги акъта» эмир  имзалады.