Къырымда, эльбетте, Ораза башланмасы Къырым копюри ачылувынен бир куньге кельгенини къайд эттилер. Бу майыснынъ 15 куню олып кечти. Копюрден КАМАЗлар колоннасы кечти. Биринджи юк машнасынынъ дюмени огюнде шахсен РФ президенти Владимир Путин олды. Енгиль арабалар арекети майыс 16 саба башлана.

«Биз Къырымда, ве умумен Русиеде бирден эки къуванчны къайд этемиз: бу Рамазан айынынъ башланувы ве Къырым копюрининъ ачылувы.

Расписание молитв на Рамадан-2018 для Крыма
Календарь поста на Рамадан-2018 для Крыма

Аллахнынъ мерамети эки дереджеде бизим ярымадамызгъа догхуртыла», — деди Къырым мусульманлар муфтисининъ муавини Айдер Исмаилов.
Муфти муавини эм де ишандырды ки, бу сене адет-узьре КъМДИ ярымаданынъ шеэрлеринде ве койлеринде бераберликте ифтарлар тешкиль этеджек. Буннен бирге дикъкъат узакъ ерлешкер регионларгъа айырыла.

«Биз садакъа параларны топлаймыз. Белли ки, Рамазан айы девамында беджерильген хайыр ишлер даа зияде эмиетлиди, яни Аллахнынъ мерамети ве мукяфаты бу айда арта. Ве шунынъ ичюн адамлар садакъа бермеге тырышалар. Биз Диний идаре оларакъ буларны топлаймыз ве хаста балаларгъа ярдым косьтеремиз», — деп, къайд этти Исмаилов.

Бу сене ифтарлар азырланувында айры ерни къадын-къызлар алалар. Къырым мусульман къадынларынынъ «Буллюр» джемиет бирлешмеси «Узакъ койлерде ифтар» адлы акцияны кечирелер. Иман эткен Къырым къадынларына бу иште эр бир истеген ярдым эте биле. Муфтиятта эм де къайд эттилер ки, мукъаддем ай девамында беджерильген хайрие ишлери — бу аш-сувда сынъырланув ве дуалар окъулувы иле берабер, Оразанынъ пек муим къысмыдыр.

Рамазан (арап тилинде — Рамадан) айы къалгъан айлардан айрырыла. Тамам шу ай девамында, риваетлерге коре, 610 сене Къадыр геджесинде  дуа окъугъан Пейгъамберимизге  Джабраил китап узатып, «Окъу!» («Къоран!») деген. Бойлеликнен, мусульманлар Къуран эльде эттилер.

Рамазан айында мусульманлар ичюн ваджип олгъан Ораза — ислям дининде беш шартлардан бири. Къалгъан 4 шарт – бу иман шаатлыгъы, дуа, садакъа ве аджылыкъ.   Мукъадде Рамазан айынынъ оразасы кунь догъувдан башлана ве кунь баткъанда екюнлей. Ораза туткъанлар куньдюз ашамайып, ичмейип, бутюн ай девамында – пис сёзлерден ве ярамай ниетлерден вазгечмек кереклер. Оларнынъ макъсады — иманны пекитмек, яшайыш тарзгъа башкъа тарафтан бакъмакъ, ясакълардан четлешмек, акъикъий аят къыйметлерини бельгилемек.

Кунь догъмаздан къылынгъан намаз огюнде саба емеги ашала — сухур, кунь баткъан сонъ ве акъшам намазы къылынгъан сонъ  исе ифтар емеги ашала, бундан сонъ дуа окъула.