Ярымадада реабилитирленген халкъларнынъ гъайрыдан тикленюв куню бир сыра тантаналы тедбирлер кечеджек. Бу акъта Девлет миллетлерара комитетининъ реиси Ленур Абдураманов «Россия сегодня» ХИА матбуат-меркезинде кечкен видеокопюр кетишатында бильдирди.Бу сан «Эрмени, булгъан, урум, къырымтатар ве немсе халкъларынынъ реабилитациясы боюнджа чарелер ве оларнынъ гъайрыдан тикленилювине ве инкишафына девлет дестеги акъта» эмир  къабул этилюв куню шерефине тесис этильди. Эмир 2014 сене апрельнинъ 21-нде, ярымада Русие Федерациясынынъ теркибине киргенинен имзалангъан эди.

Бойлеликнен, Джумхуриетнинъ пайтахтында Къырымтатар театринде миллий коллективлернинъ концерти олып кечеджек, оны халкълар Достлукъ эви тешкиль эте. Бундан гъайры халкъ эснафчыларынынъ сергиси такъдим этиледжек. Тантаналы тедбирлер эм де башкъа шеэрлерде ве районларда кечеджек.

Бундан гъайры, Абдураманов айткъанына коре, Джумхуриетте эмирде анъылгъан чарелер амельге кечирилюви девам этмекте.
«Реабилитация этильгенлер топлу яшагъан ердернинъ абаданлаштырылувы девам эте, Къырымнынъ реабилитирленген халкълары ичюн  мескен сатын алынувы боюнджа программалар чалыша, шахсий эвлер къурулып битмесине мадий ярдым айырыла, девлеттен грант дестек бериле. Эмирнинъ муимлиги буюк», — деп, къайд этти Абдураманов.

Русие мусульманлары Диний идаресининъ муфтиси Альбир Крганов кельгенлернинъ дикъкъатыны бойле шейге джельп этти: къабул этильген эмир эвеллери ярымадада олгъан этник ара кергинликни ёкъ этмеге ярдым этти.

«Бизим мемлекетимиз бойле. О, чешит миллетлерге ве медениетлерге урьмет иле косьтере. Биз сизлернен корьдик, миллий мевзуны ортагъа къоймагъа тырышувлар олды. Бу эм де халкъара мейданларда — эм ОБСЕ, эм Авропа Шурасы. Къырымтатар халкъынынъ бир векили анда чыкъышта булунгъанда, онынъ артында отургъан Украина эльчиханесининъ векили къулагъына не айтмакъ кереклигини тевсие эткенини хатырлайым. Мен беллесем, тарих эр шейни ерли-ерине къояр. Джемиетни парчаламагъа тырышкъан адамлар Къырым тарихы китабында масхара этилер.  Догъру, икметли къарарларны сечкенлер исе хатырамызда озь миллетлери, стабиллик ве барышыкъ ичюн эр шейни япкъан инсанлар оларакъ къаларлар», — деп, бильдирди Крганов.

Хатырлатамыз, эвеллери Къырым ёлбашчысы  Сергей Аксенов реабилитирленген халкъларнынъ гъайрыдан тикленюв кунюне багъышлангъан тедбирлер планыны азырламагъа авале эткен эди. Бу акъта Джумхуриет сайтында нешир этильген эмирде сёз юрьсетиле.