Къырымда мусульманлар ичюн ильк интернет-радио чалышып башлады. Иман эткенлер ичюн янъы КМВ «Ирфан» деп, адландырылды. Бу акъта Къырым мусульманлары диний идаресининъ матбуат-хызмети хабер эте.

Радио Къырым муфтиятынынъ тешеббюси иле яратылды. Ачылув тедбир кетишатында Къырым муфтиси Эмирали Аблаев онынъ коллективине  мувафакъиетли иш тиледи:

«Инкишаф ве мукеммеллешув – бу бизим вазифемиз. Инкишафсыз миллет тоз киби ёкъ олур. Эр бир адымны, озь бильгилеримизни ве мерафетлеримизни озюмизни ве миллетимизни инкишаф эттирмесине къошмакъ керекмиз.  Унутманъыз, биз япкъан эписи ишлерни биз Ватан ичюн. Къырым ичюн, бизим халкъымыз ичюн япамыз», — деди Аблаев.

«Ирфан» радиосынынъ иджадий такъымына радио концепциясыны яратмакъ, контент бельгиленюви ве азырланувы, техник донатув ичюн  тахминен бир йыл керек олды.  Оны Къырым МДИ-нинъ сайтында динълемек мумкюн оладжакъ. Бундан гъайры мобиль иляве ишлеп чыкъарылмасы да планлаштырыла.

Яйынлав эки тильде алып барыладжакъ: рус ве къырымтатар тиллерде. 50-ге якъын азырлангъан программа Къырым мусульманларынынъ рухий маарифине, эм де джума намазлар ве хутбелер джанлы шекильде яйынлавына догъуртыла.