Къуруджылар Акъмесджитте Къырым мусульманларынынъ эсас культ объектининъ кичик къуббелери къурып башладдылар. Къуббелер джамининъ ички азбарынындаки диварларда ерлешеджек, деп, хабер эте «Крыминформ» ве объект къуруджылыгъынынъ техник сымарышчысы, «Москапстрой» ширкети векилининъ сёзлерине эсаслана.

«Ласточкино гнездо» кермени йылнынъ сонъунадже реконструкция этиледжек
«Ласточкино гнездо» кермени йылнынъ сонъунадже реконструкция этиледжек

Умумен, план боюнджа, 24 къуббе тиклениледжек.

«Умумен 24 къуббе. Шимди бунынъ ичюн опалубка [бетон къоюлмасы ичюн агъыч темель] азырлана. Яни башында азбар сементленеджек, сонъра исе махсус усулнен къуббелер тиклениледжек», — деп, бильдирди субетдеш.

Диварлар сементлештирилюви боюнджа ишлер энди 80% екюнленди, бундан гъайры дёрт кичик къуббе ичюн агъач темель азыр. Юксеклиги 28 метр олгъан энъ буюк къуббе джамининъ эсас бинасы устюнде оладжакъ. Онынъ къуруджылыгъы энди сыфыр дереджесине чыкъты, яни цоколь къатнынъ диварлары ве биринджи къатнынъ табаны сементленди. Эки лифт шахталарнынъ биринде къуруджылыкъ ишлери екюнленюв дереджесинде. Биринджи къатны къуруджылар августнынъ сонъунда тапшырмагъа планлаштыралар.  

Къырым мусульманларынынъ эсас культ объекти бинасында темель сементлештирилювининъ тантаналы мерасими апрельнинъ 22-де олып кечти, бу тебдир Русие президенти иле репрессиялардан зарар корьген къырымтатарлар ве ярымаданынъ дигер халкъларынынъ реабилитациясы акъта эмир имзаланувыннынъ учь йыллыгъына багъышланды.

Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер
Къырымда аман-аман 1,5 бинъ миллионер бар, учю — аман-аман миллиардер

Эвеллери апрель айында Девлет дума мебусы Руслан Бальбек хабер этти ки, джами къуруджылыгъы бир айгъа график озулувы иле кете. Джами ачылувынынъ тантаналы мерасими эвельден 2019 сененинъ апрель 21 кунюне — Къырымдан сюргюн этильген халкъларнынъ реабилитациясы акъта эмир имзаланувынынъ беш йыллыгъына планлаштырылды.

Джума джами Акъмесджитнинъ дженюбий юксеклигинде, сув анбары районында къурула. Лейхагъа бинаен, о эки къысымдан ибарет оладжакъ: 28 метрлик къуббе иле эсас бина ве колоннадалар ве шадырван (намаз къылмакътан эвель абдест алынгъан ер) иле ички азбар.

Джами умумен алгъанда тахминен 4 бинъ инсанны сыгъдыраджакъ, шу джумледен намаз къылынгъан одада бир вакъытта 1,5 бинъ эркек ве 900 къадын булунмасы мумкюн оладжакъ. Бундан гъайры ички азбарда намаз къылынмасы да назарда тутула, анда буюк диний байрамлар куньлери 1,1 бинъ инсан намаз къыла биледжеклер.Джамининъ дёрт минареси оладжакъ, эр бир минаренинъ юксеклиги 50 мертден.

Узун къафа ташлы уфакъ баланынъ къадимий мезары Къырымда тапылды
Узун къафа ташлы уфакъ баланынъ къадимий мезары Къырымда тапылды

Къырымнынъ Джума Джамиси къуруджылыгъында ишлерни алып баргъан эсас ширкет «Эрбек» адлы туркий къуруджылыкъ ширкети олгъан эди. Лякин русиели Су-24 бомбардировщик учагъы Суриеде туркий F-16 къуруджы учагъы иле урып тюшюрильген сонъ онынъ иле контракт бозулды. Джами къуруджылыгъы 2016 сене апрельнинъ 1-де гъайрыдан башланды, генераль ширкет — русиели къуруджылар олдылар.

2016 сененинъ ноябрь айында Къырым мусульманлары муфтисининъ муавини Айдер Исмаилов бильдирген эди ки, 3,5 млрд рубле топанылды, Бутюн малие Русиеден келип къошулгъанына бакъмадан, хайрие эткенлер арасында тек мусульманлар бар демек догъру дегиль. Диний комплекснинъ тапшырылувы — 2019 сене апрельнинъ 21, бу сюргюнликке огърагъан Къырым халкъларынынъ реабилитациясы акъта эмир имзаланувындан тамам беш йыл кечкен сонъ.