«Не ичюн тамам рус цивилизациясы? Чюнки бу бизим мемлекетимизде яшагъан халкъларнынъ  медениетлери ве урф-адетлерининъ къарышмасы. Олар рус тилинде къонушалар ве фикир юрьсетелер. Асылында, бу глобаль микъязда уникаль феномен, о бу конкурс иштиракчилернинъ усталыгъыны косьтере биледжек», — деп, бильдирди миллетлер ишлери боюнджа Федераль агентликнинъ (ФАДН) башы Игорь Баринов базар эртеси куню, июльнинъ 25-де, конкурс башлангъанына багъышлангъан матбуат-конференцияда.

Панорама Ялты
Къырым достлары халкъара бирлешмеси ноябрьде яратыладжакъ

Конкурста, Баринов айткъанына коре, чагъына еткен авескярлар, эм де мутехассылар иштирак эте билелер. Эписи ишлерни сайткъа мустакъиль шекильде юклемек мумкюн.  

Умумен беш номинация оладжакъ: «Озьгюн табиат», «Шахыслар ве несиллер», «Буюк мемлекетнинъ урф-адетлери», «Мимарджылыкъ ве эйкельджилик» ве «Халкъ иджады».

Аризалар къабул этилюви сентябрьнинъ 2-де екюнленеджек. Конкурс иштиракчилерине жюри азалары къыймет кеседжек. Онынъ теркибине мутехассыс фоторессамлар, журналистлер ве намлы шахыслар кирелер. Оларнынъ арасында рагъбетли телеалыпбарыджы Михаил Кожухов, фотограф ве модельер Екатерина Рождественская, коллекционер ве неширджи Пьер-Кристиан Броше ве дигерлер.

Бир афтадан аз вакъыт кечсе биле, ФАДН башы айткъанына коре, энди 12 мемлекеттен  500-ден зияде фотореси кельди.  из 12 стран.