Къырымда референдум кечкенинден учь йыл кечти, онынъ нетиджелери боюнджа ярымада Русие эркянына къайтты. Арткъа чевирилип бакъаракъ, чокъмиллетли, медений ве поиконфессиональ джемаат къурулышында джумхуриетнинъ иришмелерини корьмек мумкюн. Ярымадада яшагъан эписи миллетлер ве халкълар векиллерининъ икътисадий, ичтимаий, медений ве рухий инкишафы ичюн, олар эписи тенъ  имкянлар иле  темин этильген. Бу ал  барышыкъ ве муаббетликни темин эте, эм де джумхуриетнинъ мувафакъиетли инкишафы ве абаданлашувы ичюн энъ муим шартлардан бири ола, бу акъта эм ерли акимиет, эм де федераль органлар мунтазам суретте айталар.      

Сонъки учь йыл девамында, Къырым русиели олгъанындан сонъ,оларнынъ яшайышы насыл денъишкени акъта суальге джевап беререк, къырымтатарлар регионнынъ тамам бу мувафакъиетлерини къайд этелер.

«Россия для всех» интернет-порталы оларгъа учь йыл девамында чокъмиллетли ярымаданынъ яшайышында насыл денъишмелер олгъаны акъта, Къырымда бугунь миллетлерара мунасебетлер насыл къурулгъаны ве джумхуриетте барышыкъны ве муаббетликни сакъламагъа не ярдым эткени акъта тариф этмек риджасы иле мураджаат этти.

 

Сергей Аксенов:«Къырым баарини» тек Гъалебе Кунюнен къыясламакъ мумкюн
Сергей Аксенов:«Къырым баарини» тек Гъалебе Кунюнен къыясламакъ мумкюн
Сулейман Бахшышев, 59 яшта, Багъчасарай районы:

Меним яшайышым сонъки учь йыл девамында эйи тарафкъа денъишти. Мен сакъат-нефакъаджы олам. Меним нефакъам бир джорукъ, коммуналь хызметлерге имтиязларым бар. Девлет манъа иляджларны  бедава бере. Къырымны абаданлаштырып башладылар. Ёллар тамирлене, светофорлар ерлештириле. Нетиджелер энди корюнип башлай, буюк иш кечирильгени корюне.  

 

Заде Алиева, 37 яшта, Джанкой, тербиеджи:

Биринджиден, къырымтатарларнынъ реабилитациясы акъта къанун бирден къабул этильди. Денъишмелерни алсакъ, джамилер къурула, бала мейданлары, бала багъчалары. Бала багъчаларына невбетлер эксильгени акъта билем, олар шимди олса биле, Украинада олгъаны киби дегиль.

 

Эмран Саидаметов, 42 яшта, Акъмесджит районы, девлет хызметчиси:

Оюнлар, аньанелер ве татлылыкълар.Къырым гузели-2017 мартта сечиледжек
Оюнлар, аньанелер ве татлылыкълар.Къырым гузели-2017 мартта сечиледжек
Мен озюм девлетке чалышам, ич бир вакъыт бизнес, алыш-вериш иле алыкъам ёкъ эди. Бунъа окъудым ве энди 15 йылдан берли чалышам. Омюр аркъардашым да мектепте чалыша. Айлыкъларны вакъытында берелер, эр шей нормаль. Шимди бизим мадий вакъиетимиз бираз гузельдже олды, биз атта кечкен язда барып раатланмагъа чаремиз олды.

 

Артур Татарис, 48 яшта, Багъчасарай, бир ерде чалышмай:

Денъишкен эр бир шей гузель нетиджелер косьтерир, деп, умют эемиз. Бизим келеджегимих огде. Халкъымызгъа бирлик тилемеге истер эдим.

 

Сайде Муртазаева, 21 яшлы, КъМПУ-нинъ студенти:

Керчек айтсам, 2014 сене референдумда иштирак эткеним ёкъ. Лякин къайд этмели ки, Къырымда вазиет денъишти, гузельдже олды. Алышув девири тез битти. Учь йыл кечкен сонъ эминлик иле айта билем, шимди Къырымда эписи саалар тертипке кетирильди, иш ерлери чокъ, айлыкълар да ляйыкъ, нефакъалар аз дегиль, имтиязлар ве тазминатлар бар.

 

Мурат Языджиев, И.Гаспринский адына Медиамеркезнинъ хадими:

Къырымтатарларнынъ эксериети Владимир Путинге къол туталар
Къырымтатарларнынъ эксериети Владимир Путинге къол туталар
Мен бу акъта ачыкъ-айдын айта билем: РФ Къырымны къайтаргъандан берли, къырымтатарлар халкъ оларакъ реабилитирленди, Къырымдан сюргюн этильген халкъларнынъ абаданлашувы боюнджа программалар чалышып башлады, бизни эсапкъа алып башладылар. Украина девиринде бизни тек сайлавлардан эвель хатырлай эдилер. Тилимиз Къырым Джумхуриетте девлет тили олды, бу да Украина вакъытында олмагъан шей. Девлет муэссиселерде къырымтатарлар сайысы, Украинада олгъанына коре,  артты. Девам этейимми?

 

Усеин Минсанов, 45 яшта, Сакъ районы, Къамышлы кою:

Мен кой адамы, 10 йыл эвельси насыл чалышкъан олсам, шимди де ойле чалышам. Э, чешит программалар бар, меним танышым грант къазанды ве кой ходжалыкъ инкишафына пара алды. Нефакъаларны вакъытында кетирелер, Ватанымызда яшаймыз, орталыкъ тынч. Мына бу эсасы!